หน้าหลัก » ข่าวสังคม

เวทีเสวนาคนเหนือเดินหน้า สปข.ร่วมปฏิรูปประเทศไทย

Author by 21/03/16No Comments »

ปฏิรูปประเทศไทย            เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ที่ห้องเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมืองเชียงใหม่  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยนางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผอ. จัดเวทีเสวนา “คนเหนือเดินหน้า…ร่วมปฏิรูปประเทศไทย” ตามโครงการประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2559  กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย สื่อมวลชน และ อป.มช.ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 120 คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาล  เวทีเสวนา “คนเหนือเดินหน้า…ร่วมปฏิรูปประเทศไทย”

ทั้งนี้ มีวิทยากรร่วมเสวนา 3 คน ประกอบด้วย นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ในประเด็นโครงสร้างการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ/แม่น้ำ 5 สาย, บทบาทหน้าที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ Road Map การปฏิรูปประเทศและการดำเนินงานตามขั้นตอน, ความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี , และประชาชนจะมีส่วนขับเคลื่อนประเทศให้เดินหน้าได้อย่างไร พลอากาศเอก คณิต สุวรรณเนตร ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ ด้านการสื่อสารมวลชน เสวนาในประเด็นการขับเคลื่อนและปฏิรูป, การมีส่วนร่วมของภาคสื่อสารมวลชนและภาคประชาชน และนายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในประเด็น การดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิรูปประเทศไทย, บทบาทของสื่อมวลชนทุกแขนงในการร่วมกันสร้างประเทศไทยให้มั่นคง มั่นคั่ง ยังยืน

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า ประเด็นเร่งด่วนในการปฏิรูปประเทศขณะนี้ คือ การปฏิรูปการเมืองการบริหารราชการแผ่นดินเรื่องเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขณะเดียวกัน สัปดาห์หน้าจะนัดหารือร่วมกับ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงแผนการปฏิรูปตำรวจ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการแล้ว เพราะโรงพักถือต้นน้ำแห่งสายธารกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้เป็นโรงพักยุคใหม่ บริการรวดเร็ว เสมอภาค และโปร่งใส.