หน้าหลัก » ข่าวสังคม

เสวนาคนเหนือเดินหน้า ร่วมปฏิรูปประเทศไทย

Author by 17/03/16No Comments »

thainews180          นางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 แจ้งว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กำหนดจัดเสวนา “คนเหนือเดินหน้า…ร่วมปฏิรูปประเทศไทย” ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้องเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง พลอากาศเอกคณิต สุวรรณเนตร ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ ด้านการสื่อสารมวลชน และนายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  เป็นวิทยากรร่วมเสวนา กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย สื่อมวลชน และ อป.มช.ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาล โดย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ บันทึกเทปโทรทัศน์เพื่อออกอากาศ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายทอดเสียงและเป็นแม่ข่ายส่งสัญญาณไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในสังกัด 9 สถานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา 2 สถานี ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ผู้สนใจสามารถรับฟังการถ่ายทอดเสียง ตั้งแต่เวลา 10.00- 12.00 น. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะหน่วยงานรัฐที่มีภารกิจและบทบาทหน้าที่ในด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาประเทศ ในภาพรวม

จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ปฏิรูปประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไทย ที่มุ่งแก้ไขปัญหาของชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศในภาพรวม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจและมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศไทย.