หน้าหลัก » ข่าวสังคม

แจงสภาวะอากาศกันยายน57 ฝนเลื่อนลงใต้ช้าระวังน้ำท่วม

Author by 31/08/14No Comments »

thainews180          นายสมาน ปราการรัตน ผอ.ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ คาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือเดือนกันยายน 2557 ว่า ลักษณะทั่วไปเดือนนี้เป็นปลายฤดูฝน ร‹องมรสุมที่พาดผ‹านภาคเหนือจะเลื่อนลงไปพาดผ‹านภาคกลางและ ภาคตะวันออก ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใตŒพัดปกคลุม และมีกําลังแรงขึ้น      เปšนครั้งคราว แต่เนื่องจากปีนี้มีมรสุมจากทะเลจีนเข้ามาล่าช้า เพิ่งจะเลื่อนจากจีนตอนใต้ลงมาปลายสิงหาคมนี้ และยังมีอิทธิพลอยู่จนถึงต้นกันยายน จึงทําใหŒภาคเหนือ มีฝนตกชุกหนาแน‹น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากไดŒหลายพื้นที่ หลังจากนั้นฝนจะเลื่อนลงไปภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง  โดยที่ยังมีโอกาสที่พายุหมุนเขตรŒอนในทะเลจีนใตŒจะเกิดขึ้น และเคลื่อนตัวมาทางตะวันออกตามร‹องมรสุม และเขŒาใกลŒ   ภาคเหนือตอนล‹าง ทําใหŒมีฝนตกเปšนบริเวณกวŒางได้อีก

สรุปแล้ว ในเดือนกันยายนจึงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนัก และน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณที่ลาดเชิงเขา น้ำล้นตลิ่ง ตลอดจนน้ำท่วมขังบริเวณที่ลุ่มลำน้ำได้ จึงควรเตรียมความพรŒอมป‡องกัน เฝ‡าระวัง อุทกภัย และดินโคลนถล‹ม/ลื่นไถล อย่างไรก็ตาม เดือนนี้ปริมาณฝนมีค‹าใกลŒเคียงค‹าเฉลี่ย และอุณหภูมิมีค‹าสูงกว‹า ค‹าเฉลี่ยเล็กนŒอย ส่วนการวัดระดับฝนปานกลางอยู่ที่ 10.1-35.0 มม. ฝนตกหนัก 35.0-90.0 มม. และฝนหนักมากถือเอาตั้งแต่ 90.1 มม. ขึ้นไป ซึ่งในปีนี้ยังไม่ค่อยเกิดขึ้น คาดว่าถ้ามีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวขึ้น และพัดเข้ามา ก็จะทำให้มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ระดับเกิน 90 มม.ขึ้นไปได้ และคนในพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง โดยสามารถติดตามสภาพอากาศ ที่หมายเลขโทรศัพท 053-277919, 053-922365 และ ในwww.cmmet.tmd.go.th ไดŒตลอด 24 ชั่วโมง.