หน้าหลัก » ข่าวสังคม

แจงอบรมใบขับขี่ใหม่จัดปกติ ทุกสาขาในเชียงใหม่วันละ 310 คน

Author by 30/05/14No Comments »

photo 2 copy         นายชาญชัย  กีฬาแปง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า จนถึงขณะนี้ยังมีผู้รอคิวเข้ารับการอบรม และสอบใบอนุญาตขับขี่จำนวนมากอยู่ เพื่อให้การอบรมผู้ขอใบขับขี่ใหม่ เป็นเวลา  4  ชั่วโมงเป็นไปตามความเหมาะสมกับพื้นที่ห้องอบรมของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  จึงปรับจำนวนผู้ขอใบขับขี่ใหม่ที่ต้องอบรมในวันที่  29-30  พฤษภาคม  2557  เป็นวันละ  200  คน  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่  2  มิถุนายน  2557  เป็นต้นไป  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จะรับผู้เข้ารับการอบรมวันละ  130  คน สำหรับสำนักงานขนส่งสาขา  อ.ฝาง,  อ.แม่แตง,  อ.จอมทองจะรับผู้อบรมใบขับขี่ใหม่ 60 คนต่อวัน รวมทั้งหมด 310 คน หากเกินกว่านั้น ผู้ขอรับใบขับขี่สามารถไปอบรมที่สถานศึกษาที่ร่วมโครงการได้แก่วิทยาลัยเทคนิคสารภี และวิทยาลัยการอาชีพฝาง ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องเสียค่าอบรมให้สถานศึกษาไม่เกิน 500 บาท พร้อมนำหนังสือรับรองผ่านการอบรมจากสถานศึกษา มายื่นสอบข้อเขียน และสอบขับรถที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศภายใน  6  เดือนนับแต่วันที่อบรม สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ  โทร. 053-270410 และ 081-7217999

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป  กรมการขนส่งทางบกจะเริ่มเปลี่ยนเกณฑ์การสอบข้อเขียน  E-Exam ใหม่ ปัจจุบันผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่ใหม่สามารถทดสอบข้อเขียน  E-Exam 30 ข้อ ต้องผ่าน 23 ข้อขึ้นไป จึงจะถือว่าสอบผ่านโดยในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคมนี้จะเป็นวันสุดท้ายสำหรับการทดสอบข้อเขียนแบบเก่า  หลังจากนั้นจะเริ่มทดสอบข้อเขียน  E-Exam  แบบใหม่จำนวนข้อสอบ 50 ข้อ ต้องสอบได้ 45 ข้อขึ้นไป จึงจะถือว่าสอบผ่าน ส่วนการอบรมกฎจราจรก่อนสอบข้อเขียนสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ยังคงใช้เวลา 4 ชั่วโมงโดยรับวันละ 130 คน โดยมีสถาบันการศึกษาข้างต้นเป็นผู้อบรมต้องเสียค่าอบรมแก่สถานศึกษา ซึ่งจะออกหนังสือรับรองผ่านการอบรมให้ผู้อบรม  มายื่นเรื่องเพื่อสอบข้อเขียนและสอบขับรถที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศต่อไป.