หน้าหลัก » ข่าวสังคม

แผนป้องกันไฟป่า-ควัน ปีหน้าจะเร่งปลูกป่าเพิ่ม

Author by 28/03/16No Comments »

thainews180      นายมงคล สุขใส รอง ผวจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ประชุม ครั้งที่  2/2559  ถือว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือขั้นตอนเชิงป้องกัน (ระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2558-15 กุมภาพันธ์ 2559) ดำเนินการป้องกันในเชิงพื้นที่แยกเป็นพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร และพื้นที่ชุมชน ในส่วนของพื้นที่ป่า นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เป็นผู้ดูแลควบคุมในพื้นที่ป่า มีสถานีควบคุมไฟป่า 13 สถานี อัตรากำลังปกติ 420 นาย ในส่วนของการจัดทำแนวกันไฟในเขตอนุรักษ์กำหนดเป้าหมายไว้ 1,300 กิโลเมตร ส่วนของพื้นที่ป่าสงวนจัดทำแนวกันไฟร่วมกับชุมชน 2,000 กิโลเมตร และแผนในการจัดการเชื้อเพลิงที่ผ่านมาได้ดำเนินการลดปริมาณเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าเต็งรังแล้ว 120,000 ไร่

สำหรับในพื้นที่เกษตร ได้ระดมจัดทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุจำนวน 8,500 ตัน ตามแผน 25 อำเภอ ขั้นตอนการรับมือ ตามกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ภายใต้ชื่อ “60 วันห้ามเผาเราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน” ด้วยการจัดชุดลาดตระเวน จัดชุดปฏิบัติการเข้าดับไฟทันทีในเวลาอันรวดเร็วหากมีเหตุเผาในพื้นที่ จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งจับกุมผู้ต้องหาไปทั้งสิ้นกว่า 10 ราย และขั้นตอนการสร้างความยั่งยืน ตั้งแต่ 16 เมษายน 2559 เป็นต้นไป หน่วยงานทุกภาครัฐทุกหน่วยร่วมกันรณรงค์ให้ความรู้แก่เยาวชน ประชาชนและแสวงหาองค์กรภาคประชาชน นักธุรกิจ มาร่วมกันดำเนินการตามโครงการพระราชดำริฯ ทุกประเภทที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าไม้ โดยเฉพาะโครงการปลูกป่าในใจคน การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ด้านการร่วมทำฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) ในพื้นที่เหนือเขื่อนอ่างเก็บน้ำทุกแห่ง เพื่อให้เกิดผืนป่าที่เป็นประโยชน์อย่างหลากหลาย และพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าต่อไป.