หน้าหลัก » ข่าวสังคม

แม่ทะรณรงค์งดเผาตอซังพืช ลดปัญหาหมอกควัน-ภาวะโลกร้อน

Author by 26/03/12No Comments »

เมื่อเร็วๆนี้ นายสุรพันธ์ ตรีมงคล นายอำเภอแม่ทะ จ.ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ งดการเผาตอซังเพื่อบรรเทาโลกร้อน ที่เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ต.น้ำโจ้ อ.แม่ทะ ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรและประชาชน ตระหนักถึงผลเสียการทำลายเศษวัสดุเหลือใช้ทางเการเกษตรโดยการเผา สร้างความรู้ ความเข้าใจถึงประโยชน์การใช้วิธีไถกลบตอซัง ส่งเสริมวิถีเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นต้นแบบการปรับปรุงบำรุงดิน โดยมีเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายอำเภอแม่ทะ กล่าวว่า การเผาตอซังเป็นวิธีการหนึ่ง ที่เกษตรกรนำมาใช้ในการกำจัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในไร่นา มีความสะดวกรวดเร็ว และเสียค่าใช้จ่ายน้อย แต่ผลกระทบที่เกิดจากการกระทำดังกล่าว ส่งผลให้โครงการสร้างของดิน สิ่งมีชีวิต ความชื้น อินทรียวัตถุ และธาตุอาหารต่าง ๆ ที่อยู่ในดินถูกทำลาย ทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ และไม่เหมาะสมที่จะใช้ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน นอกจากนี้การเผาตอซังยังเป็นการสร้างมลภาวะเรือนกระจก เป็นสาเหตุหนึ่งของความผันแปรทางธรรมชาติ คือ ภาวะโลกร้อนที่กำลังส่งผลกระทบกับโลกอย่างรุนแรงอยู่ในขณะนี้ด้วย

ทั้งนี้ การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ตอซัง ฟางข้าว ซังข้าวโพด ฯลฯ มาใช้ในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ซึ่งเกษตรกรสามารถไถกลบด้วยตนเอง เช่น การไถกลบตอซัง การหมักโดยใช้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตร ซึ่งเป็นทางหนึ่งที่ช่วยคืนสมดุลของธรรมชาติให้กลับสู่ภาวะปกติได้ นอกจากจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน ให้สามารถใช้ในด้านการเกษตรได้อย่างยั่งยืนแล้ว ยังลดค่าใช้จ่ายในการผลิต ช่วยลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และปัญหาหมอกควันที่ปกคลุมในพื้นที่อีกด้วย.