หน้าหลัก » ข่าวสังคม

แม่ทัพภาค 3 มาสกัดไฟป่า สั่งให้ทหารร่วมแก้ภัยแล้ง

Author by 19/01/16No Comments »

เมื่อวันที่ 14 มกราคม ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาค 3 ส่วนหน้า จัดกิจกรรม Kick off รณรงค์เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ปี 2559 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างจิตสำนึก ความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน ได้ใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมี พล.ท.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน และได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งในขณะนี้ว่า การแก้ไขปัญหาภัยแล้งของพื้นที่ภาคเหนือ ได้จัดชุดปฏิบัติการของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำพื้นที่ทุกจังหวัด ร่วมกับฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปทำความเข้าใจกับประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง ที่ได้สำรวจไปก่อนหน้านี้แล้ว เพื่อชี้แจงให้ราษฎรเข้าใจสถานการณ์น้ำต้นทุน และความต้องการใช้น้ำที่มีจำกัด โดยให้ความร่วมมือกับทางราชการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ แผนการจัดสรรน้ำ แผนการแจกจ่ายน้ำ รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้ให้      ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด สำรวจข้อมูลแหล่งน้ำ และความต้องการใช้น้ำของราษฎรในพื้นที่ ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งสำรวจจุดเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาการแย่งน้ำกันขึ้น ให้เฝ้าระวังและชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎร หากเกิดปัญหาให้ ผู้อำนวยการจังหวัด อำเภอ หรือ ท้องถิ่นพิจารณาใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทันที ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมหลายหน่วยงาน พร้อมนำเสนอนิทรรศการให้ความรู้ การสาธิตการกำจัดเศษวัชพืชทางการเกษตรโดยหลีกเลี่ยงการเผา การจัดทำแนวกันไฟ เป็นต้น มานำเสนอให้กับประชาชนได้เรียนรู้และสามารถนำไปปรับใช้ได้ต่อไป.