หน้าหลัก » ข่าวสังคม

แม่โจ้-บ.ไทยประกันจัด “โครงการตามรอยพ่อฯ”

Author by 25/02/16No Comments »

thainews180        เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่หอประชุม วีระยุทธ แสนสุข โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตฯ จัดโครงการสร้างฐานชีวิตตามรอยพ่อหลวงไทย ครั้ง 3  โดยมีรศ.ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการนางสมพร แรกชำนาญ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแม่โจ้นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และไทยประกันชีวิต

สำหรับโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับไทยประกันชีวิต สร้างฐานชีวิตตามรอยพ่อหลวงไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ให้เป็นที่รู้จักต่อเยาวชนระดับโรงเรียนมัธยมในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ลดละเลิกจากอบายมุขและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยในงานมีกิจกรรมตลอดทั้งวันได้แก่ การสร้างฐานเรียนรู้ด้านการทำนุศิลปวัฒนธรรมจัดสัมมนาด้านเกษตรอินทรีย์  เสวนาเรื่องสุขภาพอนามัย  ตลอดถึงเรื่องการแนะแนวศึกษาต่อให้แก่นักเรียนระดับมัธยมปลาย ในกิจกรรมนี้ ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงวงดนตรีแม่โจ้แบนด์ วงดนตรีแม่โจ้คันทรี่บอย วงดนตรีคาวบอยและวงโปงลางแม่โจ้ ด้วยบรรยากาศสนุกสนาน เพื่อสร้างความสุขแก่คณะอาจารย์ บุคลากร และนักเรียนอีกด้วย.