หน้าหลัก » ข่าวสังคม

โครงการ

2นางจุไร ชำนาญ ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะบันทึกภาพร่วมกับนายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล แก่ ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน อ.แม่แตง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559.