หน้าหลัก » ข่าวสังคม

โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองเชียงใหม่ จัดบำบัดพื้นฟูผู้ติดยาเสพติดรุ่น 4

Author by 2/09/14No Comments »

DSC_0632        เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ที่ห้องประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 ใกล้สนามม้าหนองฮ่อ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในการปิดโครงการอบรมการบำบัดพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ประจำปี 2557 โดยมีนายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการอบรม  มีผู้เข้าร่วม การอบรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่จำนวน 60 คน ที่ได้รับการคัดกรองจากจากสำนักคุมความประพฤติ จังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับการอบรมตั้งแต่วันที่ 15-29 สิงหาคม 2557 รวมระยะเวลา 15 วัน

รอง ผวจ. กล่าวว่ารู้สึกยินดี และเป็นเกียรติที่ได้มาเห็นการอบรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดครั้งนี้ที่ทุกคนมีความมุ่งมั่นจะทำให้เห็นผล โดยเฉพาะคณะทำงานของปลัดจังหวัด และวิทยากรจากโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองทุกคนและพร้อมทุกภาคส่วน ที่จัดกิจกรรมอันมีประโยชน์ให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และพร้อมที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับมาจากการอบรมไปเป็นแบบอย่างให้กับครอบครัว และจะได้ห่างไกลจากยาเสพติดโดยเด็ดขาด รวมทั้งจะได้นำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ เป็นคนดีของหมู่บ้าน ชุมชนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

นายโชคดี  กล่าวว่า การอบรมพื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดของโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองครั้งนี้ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ได้รับการเรียนรู้ในเรื่องทักษะในการดำเนินชีวิตให้มีระเบียบวินัย การรู้จักตนเอง และคุณค่าของตนเอง รู้หน้าที่พลเมืองดี เคล็ดลับในการเลิกยาเสพติด ตลอดทักษะในการประกอบอาชีพ

จากนั้นยังได้รับการประเมินจากวิทยากรผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อจะทำให้มีสภาพร่างกาย และจิตใจที่ดีขึ้น มีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก อันจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครอบครัว ช่วยกันพัฒนาหมู่บ้าน และชุมชน และสังคมที่ถูกต้อง

สำหรับผู้ผ่านการอบรมทุกคน ได้รับใบเกียรติบัตรรับรองว่าผ่านการบำบัดฟื้นฟูเป็นอย่างดีแล้วเพื่อจะได้กลับตนเป็นพลเมืองดีไม่ยุ่งเกี่ยยาเสพติด อย่างไรก็ตามจะมีการติดตามผลไปอีกระยะหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าผู้ผ่านการอบรมเลิกเกี่ยวข้องยาเสพติดจริงหรือไม่.