หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ไซเตสรุกหนักควบคุมงาช้าง เชียงใหม่เร่งลงทะเบียนผู้ค้าฯ

Author by 17/10/14No Comments »

images         จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้ผู้ประกอบการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้างยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้อง ภายในเดือน มีนาคม 2558 นี้ เพื่อป้องกันการถูกคว่ำบาตรจากไซเตส  ทั้งนี้เป็นการเปิดเผยจากนายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ว่า เนื่องจากอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (ไซเตส) (The Convention On International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora = CITES) เป็นความร่วมมือของนานาประเทศ เรื่องการควบคุมการค้า การนำเข้า การส่งออก การนำผ่านแดน และการขนส่งสัตว์ป่าและพืชป่า เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนต่อการอยู่รอดของชนิดพันธุ์นั้น ๆ ด้วยการสร้างเครือข่ายทั่วโลกในการควบคุมการค้าระหว่างประเทศ (International Trade) ทั้งสัตว์ป่า พืชป่าและผลิตภัณฑ์

ดังนั้น หากประเทศใดต้องการให้มีการค้างาช้างภายในประเทศ จะต้องมีมาตรการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการลักลอบค้างาช้างระหว่างประเทศ หากไม่ดำเนินการตามนี้อาจจะทำให้ถูกระงับการค้า (Trade Ban) จากประเทศอนุสัญญาภาคีได้ โดยประเทศไทยเป็นสมาชิกลำดับที่ 80 ที่ลงนามรับรองอนุสัญญาใน ปี พ.ศ. 2518 และให้สัตยาบันในวันที่ 21 มกราคม 2526 และอนุสัญญาฉบับนี้ได้กำหนดให้ “ช้าง” เป็นสัตว์ป่าที่ถูกควบคุมในบัญชีหมายเลข 1 เป็นชนิดสัตว์ป่าที่ใกล้ศูนย์พันธุ์ ห้ามค้าในเชิงพาณิชย์ และในขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำมาตรการควบคุมการค้างาช้างภายในประเทศ โดยออกประกาศ เรื่อง ให้ผู้ประกอบการพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พุทธศักราช 2553

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีผู้ประกอบการค้างาช้างเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ผู้ประกอบการพาณิชยกิจ โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่ง งาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง ต้องทำการจดทะเบียนพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในเขตที่ร้านค้าตั้งอยู่ โดยยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับจากวันที่เริ่มประกอบกิจการค้า มีค่าธรรมเนียม 50 บาท หากไม่ดำเนินการจะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 100 บาท จนกว่าจะได้จดรับทะเบียนพาณิชย์.