หน้าหลัก » ข่าวสังคม

4 ข้าราชการดีเด่นเชียงใหม่ประจำปี เข้ารับครุฑทองคำจากนายกฯ 1 เม.ย.

Author by 20/03/15No Comments »

168       นายสุริยะ ประสาทบัณฑิต ผวจ.เชียงใหม่ แจ้งว่า ในการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 ของจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่สังกัดส่วนภูมิภาค ให้หมายรวมถึงข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการตำรวจ และรวมถึงลูกจ้างประจำในสังกัดส่วนราชการดังกล่าว ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในสัดส่วนการคัดเลือกฯของจังหวัด โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนดตามคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 เพื่อเสนอรายชื่อเข้ารับรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 ในวันที่ 1 เมษายน 2558 นั้น

ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ มีข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2557 จำนวน 4 คน ได้แก่ 1. นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 2.นายนิคม ผัดแสน ผอ.โรงเรียนบ้านศรีงาม อ.สันทราย 3.นายเจษฎา กาพย์ไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และ 4.นายสายัณห์ จันทร์อ่อน ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านเวียงหวาย อ.ฝาง ซึ่งข้าราชการ และลูกจ้างประจำดังกล่าว จะได้รับมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) และบันทึกประวัติในหนังสือที่ระลึก ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 โดยจะเดินทางไปรับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 1 เมษายน 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นอกจากนั้น ยังมีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดของเชียงใหม่อีก 7 คนได้แก่ นายสมาน เผือกอ่อน นายมนูญ โพธาวัน นายสมพงศ์ พรมจันทร์ นางศิริพร ผาสุกดี นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์ นางบัวซอน บุตรศักดิ์ และน.ส.ปทุม กาวิละ ซึ่งข้าราชการดังกล่าวจะได้รับเกียรติบัตรจาก ผวจ.เชียงใหม่ ในวันประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558 ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.