หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

กกพ. จัดเวทีประชาสัมพันธ์รับสมัครสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 1

Author by 1/05/14No Comments »

กกพ     เมื่อวันที่ 28 เม..2557 เวลา 13.00 . โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ สนง.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) จัดเวทีประชาสัมพันธ์ กระบวนการสรรหาคณะกรรมการ ผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.)เพื่อเชิญชวนประชาชนทั่วไป ที่มีจิตอาสาพื้นที่ใช้พลังงาน เขต 1 ภาคเหนือตอนบน 6 จังหวัด จำนวน 9 คน  คือ  .เชียงใหม่ 3 คน,เชียงราย 2 คน,แม่ฮ่องสอน 1 คน,ลำปาง 1 คน,ลำพูน 1 คนและ พะเยา 1 คน รวม 9 คน                                     

ทั้งนี้เพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง คพข.ชุดใหม่แทนชุดเดิม ที่หมดวาระดำรงตำแหน่งเดือน   ก.ค.2557 จำนวน 143 คนทั่วประเทศ โดยมี นายนาวิน สินธุสอาด รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม,นายพิสิษฐ์ สุนทรีรัตน์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)เป็นประธานเปิดเวทีประชาสัมพันธ์ และนายประเทศ  ศรีชมภู ผอ.ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ กล่าววัตถุประสงค์การจัดเวทีประชาสัมพันธ์ เพื่อสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขตได้เข้ามามีบทบาทและภารกิจการเป็นกลไกสนับสนุน กำกับดูแลสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ใช้พลังงาน ยกระดับการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานทั่วประเทศได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพเป็นอย่างดียิ่ง

รอง ผวจ. เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเวทีประชาสัมพันธ์ว่า ฐานะตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ ดีใจที่มีโอกาสต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และขอขอบคุณที่เลือก จ. เชียงใหม่เป็นเวทีแรกในการจัดเวทีประชาสัมพันธ์ เพื่อการสรรหาคณะกรรมการ ผู้ใช้พลังงานประจำเขต 1 ซึ่ง จ.เชียงใหม่เป็นหัวเมืองหลักแห่งหนึ่งจากหลายๆ จังหวัดในประเทศไทย ที่มีแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอย่างรวดเร็ว ทั้งยังมีความเชื่อมโยงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจระดับมหภาค

จึงทำให้ปริมาณความต้องการ ใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นบทบาทและภารกิจคณะกรรมการกำกับพลังงาน(กกพ.)ในการกำกับดูแลภายใต้ พรบ.ประกอบกิจการพลังงานปี 2550 มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรม มั่นคงและยั่งยืนให้กับภาคพลังงานของประเทศ และเปิดโอกาสให้กระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเป็นกลไกที่มีส่วนสำคัญสร้างความสมดุลให้กับภาคพลังงานของประเทศไทยอย่างเป็นธรรม

นายพิสิษฐ์ สุนทรีรัตน์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า ในส่วนของกฎหมาย พรบ.กิจการพลังงานเกิดขึ้น เมื่อ 5-6 ปีที่ผ่านมา มีหน้าที่ 2 เรื่องคือ 1.กำกับดูแลผู้ประกอบการ ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับพลังงานอาทิ การผลิต จำหน่าย และดูแลเรื่องราคา มาตรฐานการบริการ,ค่าทดแทน,การดูแลผู้ใช้ไฟทั่วประเทศ 20 ล้านราย ภาคเหนือมี 17 ล้านราย  2.คณะกรรมการ คพข.หมดวาระการดำรงตำแหน่ง วันที่ 31 ก.ค.2557 จำเป็นต้องมีการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่ ดังนั้น สำนักงาน กกพ.จึงได้กำหนดจัดเวทีการประชาสัมพันธ์สรรหา คพข. 13 เวทีทั่วประเทศ ภาคเหนือจัดที่ จ.เชียงใหม่ เป็นเวทีแรก ภารกิจนี้จะไปเสร็จสิ้น วันที่ 22 พ.ค.2557 ณ จ.นครปฐม

สำหรับกระบวนการสรรหา คณะกรรมการ คพข.ชุดใหม่ มีกำหนดระยะเวลาดังนี้ รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหา วันที่ 9-30 พ.ค.2557, ตรวจสอบคุณสมบัติ วันที่ 31 พ.ค.2557 ถึงวันที่9 มิ.ย.2557,ประกาศ/แจ้งผลผู้ผ่าน และไม่ผ่านคุณสมบัติ วันที่ 10-20 มิ.ย.2557,การสรรหาใช้วิธีการจับสลาก วันที่ 24-25 มิ.ย.2557,แจ้งผลการสรรหา และยืนยันการเป็น คพข.วันที่ 26 มิ.ย.- ก.ค.2557,ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา วันที่ 9 ก.ค.2557,การคัดเลือกประธาน คพข.แต่ละเขต วันที่10-20 ก.ค.2557,เสนอ กกพ.เพื่อแต่งตั้ง วันที่ 21-28 ก.ค.2557 และ ประกาศรายชื่อ คพข.วันที่ 1 ส.ค.2557 ผู้ที่สนใจที่เข้าร่วมการสรรหา คพข. และรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครได้ที่ www . erc.or.th.ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.