หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมฯจัดสัมมนา ลดใช้สารเคมีกรณีศึกษาที่ อ.แม่แตง

Author by 16/07/14No Comments »

thainews180            นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผอ.ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการศึกษาพัฒนาแนวทางการลดใช้สารเคมีด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 102 คน เข้ารับรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อผลการศึกษา ที่หอประชุมเทศบาลตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง ทั้งนี้ เนื่องจากสถิติการนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของประเทศไทยในทศวรรษที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2554 มีการนำเข้าสารออกฤทธิ์ จำนวน 68,964 ตัน คิดเป็นมูลค่า 17,732 ล้านบาท ซึ่งสูงเป็นสองเท่าของข้อมูลในปี 2544 ที่มีการนำเข้าสารออกฤทธิ์ จำนวน 37,039 ตัน คิดเป็นมูลค่า 8,761 ล้านบาท

จึงสะท้อนให้เห็นว่านโยบายการจัดการของภาครัฐด้านการควบคุมการใช้สารเคมีทางการเกษตร ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีการกำหนดให้การลดสารเคมีในการเกษตรเป็นกลยุทธสำคัญในแผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์ที่สำคัญต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ และแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดังนั้น ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงดำเนินโครงการวิจัยการศึกษาพัฒนาแนวทางการลดใช้สารเคมีในการเกษตรด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาอำเภอแม่แตง วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและวิธีการแก้ไขทั้งระบบด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งเกษตรกร หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และอื่น ๆ รวมทั้งการตรวจติดตามการปนเปื้อนของสารเคมีอย่างต่อเนื่อง ทั้งในสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ          ของประชาชน เพื่อให้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการสร้างความตระหนักในการลดใช้สารเคมี หรือ        หากจำเป็นต้องใช้ควรเพิ่มความระมัดระวังให้ปลอดภัยต่อไป

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องแก่เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดแก่บุคลากร   ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยคาดหวังจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกพืชอาหารปลอดภัยจากสารเคมีกลุ่มต่าง ๆ ภายในอำเภอแม่แตง อันจะส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพด้านการผลิตพืชอาหารปลอดภัยสูงขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดต่อไป.