หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน วอนทุกภาคส่วนลดใช้ไฟ

thainews180คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. วอนทุกภาคส่วนในภาคใต้ร่วมใจลดใช้ไฟฟ้าช่วง 13 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคมนี้ย้ำ! ทุกภาคส่วนเป็นกำลังหลักลดความเสี่ยงไฟดับภาคใต้

ศ.กิตติคุณ ดร.ดิเรก  ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยถึงผลการซ้อมแผนการลดใช้ไฟฟ้า เพื่อประเมินผลการลดใช้ไฟฟ้าจริงที่สามารถทำได้และปรับปรุงแผนก่อนที่เกิดเหตุการณ์จริงในช่วงที่ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียแหล่ง JDA-A18 จะหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน- 10 กรกฎาคม 2557 นี้ รวม 28 วัน ซึ่งจะทำให้มีปริมาณก๊าซธรรมชาติ หายไปประมาณ 420ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันและส่งผลให้โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา ที่มีกำลังผลิตรวม 710 เมกะวัตต์และใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตดังกล่าวเป็นเชื้อเพลิงหลักจะต้องหยุดเดินเครื่องซึ่งจะกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ทำให้กำลังผลิตไฟฟ้าในภาคใต้มีไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าและมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะในช่วงเวลา 18.30 – 22.30 น.ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดซึ่งปรากฏว่าไม่สามารถลดใช้ไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 250 MWโดยข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระบุว่าค่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเกิดขึ้นจริง (Actual) ที่2,291.6 MW เวลา 19.37น.เปรียบเทียบกับค่าจากการพยากรณ์ (Planned)2,290.3 MWเวลา 19.22น.พบว่าค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุดที่เกิดขึ้นจริงยังคงสูงกว่าค่าพยากรณ์จำนวน 1.3MW คิดเป็น 0.05%โดยในการซ้อมแผนการลดใช้ไฟฟ้าในครั้งนี้ สำนักงาน กกพ.ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.)ได้ประสานเชิญพลังงานจังหวัดสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสภาหอการค้าจังหวัดสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวมถึงสมาคมอุตสาหกรรมโรงแรมและผู้ประกอบกิจการโรงแรมภาคใต้เข้าร่วมสังเกตการณ์การซ้อมแผนลดใช้ไฟฟ้าด้วย

“กกพ.ได้พยายามอย่างเต็มความสามารถในการลงพื้นที่รณรงค์และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือลดใช้ไฟฟ้าซึ่งความร่วมมือจากทุกภาคส่วนถือว่าเป็นกำลังหลักที่จะช่วยลดความเสี่ยงไฟฟ้าดับได้ จึงอยากจะขอให้ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ และร่วมกันลดใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลา 18.30 – 22.30น. เพราะจะทำให้มีปริมาณไฟฟ้าเพียงพอต่อความต้องการและไม่จำเป็นจะต้องพึ่งไฟฟ้าจากภาคกลางมากเกินไปซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับได้

นอกจากนี้ กกพ. ยังได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเร่งเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้โดยนอกจากมาตรการรณรงค์ขอความร่วมมือของทุกภาคส่วนใน14 จังหวัดภาคใต้ที่ดำเนินการอยู่แล้วจะเพิ่มเติมด้วยมาตรการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองของภาคเอกชนเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้ ตลอดจนตอกย้ำการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางในพื้นที่เพื่อให้เกิดความร่วมมือลดใช้ไฟฟ้าให้มากที่สุด”ดร.ดิเรก กล่าว

โดยที่ผ่านมา กกพ.ในฐานะองค์กรที่กำกับดูแลความมั่นคงด้านพลังงาน ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปริมาณไฟฟ้าไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นการดำเนินการควบคู่ไปกับนโยบายของกระทรวงพลังงานโดยปัจจัยหลักที่จะลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดไฟฟ้าดับคือ การลดใช้ไฟฟ้า เพื่อให้มีปริมาณไฟฟ้าที่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งกกพ.ได้ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน ประกอบด้วย พลังงานจังหวัด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในเขตภาคใต้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมถึงสมาคมอุตสาหกรรมโรงแรมและผู้ประกอบกิจการโรงแรมภาคใต้ เพื่อขอความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการพลังงานสูงสุดคือ ช่วงเวลา 18.30-22.30 น. ของวันจันทร์ – วันเสาร์ ตลอดช่วงเวลาการหยุดจ่ายก๊าซ พร้อมกันนี้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)ยังได้เร่งประชาสัมพันธ์”ปฏิบัติการ 3 หนึ่ง” 1 เครื่อง 1 องศา 1 ดวง คือ ปิดแอร์1 เครื่อง ปรับแอร์เพิ่มอุณหภูมิ 1 องศา และปิดไฟ1 ดวงเพื่อขอความร่วมมือจากภาคครัวเรือนในการลดใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าวอีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ปริมาณไฟฟ้าไม่เพียงพอ กกพ.ได้เห็นชอบมาตรการรองรับการขาดกำลังผลิตไฟฟ้าในภาคใต้ที่กฟผ. นำเสนอมา ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีแผนปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนโดยเริ่มจากมาตรการเพิ่มการส่งพลังงานจากภาคกลางไปยังภาคใต้ จาก 700 เมกะวัตต์ จนถึง950 เมกะวัตต์ แต่หากมีมีการใช้ไฟฟ้าเกินจากนี้กฟผ.และกฟภ.จะทำการหมุนเวียนดับไฟในบางพื้นที่ โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อสถานที่สำคัญต่างๆอาทิ โรงพยาบาล หน่วยงานด้านความมั่นคง หรือท่าอากาศยาน เป็นต้น ทั้งนี้หากเกิดเหตุการณ์ที่อยู่เหนือความคาดหมายและมาตรการป้องกันต่างๆ ที่เตรียมไว้ไม่ประสบความสำเร็จจะส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับในวงกว้างกฟผ.และกฟภ.ก็ได้เตรียมการที่จะนำไฟฟ้ากลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

พร้อมกันนี้ กกพ.ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน และผู้ประกอบการ ในภาคใต้ 14 จังหวัดร่วมลดใช้ไฟในช่วงเวลา 18.30 -22.30 น. ของวันจันทร์ – วันเสาร์ตลอดช่วงเวลาการหยุดจ่ายก๊าซ 28 วัน ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2557.