หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

ครูอาชีวะ 15 จังหวัดภาคเหนือพร้อมใจอบรมอนุรักษ์พลังงาน

Author by 26/03/12No Comments »

ครูอาชีวะพร้อมใจปูพื้นฐานด้านการศึกษาให้กับเยาวชน เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

นายอมรศักดิ์ รังสาคร ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ประธานในพิธี กล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาพลังงานที่กำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติ จึงได้เล็งเห็นว่าสถาบันอาชีวศึกษา เป็นสถาบันหลักที่ผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพ อาทิ วิศวกร และช่างเทคนิค เข้าสู่ตลาด แรงงานเป็นจำนวนมาก หากมีการพัฒนานักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการจัดการพลังงานในหน่วยงาน จะส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยเริ่มแรกได้ทดลองโครงการในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ จึงได้ขยายโครงการให้ครอบคลุมในทั่วทุกภาคของประเทศ โดยในส่วนของเขตภาคเหนือได้มอบหมายให้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ดำเนินโครงการขยายผลหลักสูตรการจัดการพลังงานเพื่ออาชีวศึกษา

วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการพลังงานในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาวิทยากร และอบรมครู อาจารย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการจัดการพลังงานและเพิ่มทักษะให้สามารถใช้คู่มือผู้สอนและสื่อการสอนในหลักสูตร ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านอนุรักษ์พลังงานและจัดการพลังงาน และเพื่อติดตามและสนับสนุนการเรียนการสอนด้านการจัดการพลังงานในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

การอบรม “หลักสูตรการจัดการพลังงานเพื่ออาชีวศึกษา” เปิดอบรมระหว่างวันที่ 6-10 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรม อโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่ โดยใช้เวลาอบรมในแต่ละหลักสูตรจำนวน 5 วัน ทำการสอนใน 4 รายวิชา ได้แก่ วิชาการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม วิชาเทคนิคการประหยัดพลังงาน วิชาระบบจัดการ พลังงานในอุตสาหกรรม และวิชาการอนุรักษ์พลังงานความร้อน ซึ่งมีครูผู้สอนโรงเรียนอาชีวศึกษาร่วมเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 170 คน จาก 48 โรงเรียนใน 15 จังหวัดทั่วภาคเหนือ ประกอบด้วย กำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัยและอุตรดิตถ์

จากเนื้อหาของทั้ง 4 วิชาในหลักสูตรการเรียนการสอนของโครงการนี้ จะเป็นหลักสูตรที่ได้บรรจุความรู้และเทคนิคการประหยัดพลังงานทั้งระบบไฟฟ้าและความร้อนซึ่งเป็นการใช้พลังงานที่มีอยู่ทั่วไปในสถานประกอบการ ทั้งยังสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนของประเทศให้อนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า เนื่องจากเยาวชนล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเต็มประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ด้านพลังงานในอนาคตอันใกล้ได้.