หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

คุณภาพน้ำปิง-ฝางเสื่อม พบปนเปื้อนแบคทีเรียสูง

Author by 9/01/16No Comments »

thainews180นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ถึงสถานการณ์น้ำ โดยเฉพาะคุณภาพน้ำในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอยู่ 10 สถานีคือ แม่น้ำปิง7 สถานี น้ำแม่แตง 1 สถานี และน้ำฝาง 2 สถานี ที่ผ่านมาพบว่าค่าเฉลี่ยคุณภาพน้ำในไตรมาสที่ 3 ปีที่แล้วต่ำจากไตรมาสที่1 และ 2 แสดงให้เห็นว่าคุณภาพน้ำของน้ำแม่ปิงค่อนข้างมีปัญหา โดยจุดตรวจวัดที่พบปัญหาคือสถานีตรวจวัดที่ป่าแดด และสถานีสะพานบ้านวังสิงห์คำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พบว่าปัญหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มคอนเฟิร์มแบคทีเรีย ซึ่งแบคทีเรียตัวนี้อยู่ในลำไส้ของคนและมีการปนเปื้อนแหล่งน้ำของชุมชนลงมาลงสู่แม่น้ำปิง

นอกจากนั้น ยังมีแม่น้ำฝาง จากการตรวจวัด ณ ที่ อ.แม่อาย และ อ.ไชยปราการ พบว่าอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมากโดยปัญหาหลักคล้ายกับในตัวเมือง มีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียกลุ่มคอนเฟิร์ม แสดงให้เห็นว่าการปนเปื้อนเกิดขึ้นจากชุมชนลงมาสู่แม่น้ำสายหลักเพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันมีแม่น้ำที่เก็บตรวจพบอยู่สภาพค่อนข้างดี คือ ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง ระดับปานกลาง ที่ ต.ช่อแล อ.แม่แตง ส่วนที่เหลือเป็นคุณภาพน้ำที่เสื่อมโทรม ซึ่งถ้ามองไปถึงภัยแล้งที่กำลังเข้ามา จะเกิดการขาดแคลนน้ำอีกนานหลายเดือน ไปจนถึงพฤษภาคมคาดจะมีฝนตกลงมาเติม จึงน่าเป็นห่วงคุณภาพน้ำจะเกิดความเสื่อมโทรมยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงขอให้ทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหา โดยเฉพาะปริมาณน้ำที่น้อยลงจะต้องช่วยกันประหยัด ไม่ว่าจะเป็นน้ำที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ต้องลดการใช้น้ำลง ไม่ว่าในครัวเรือน ห้างร้านหรือโรงแรม และอุตสาหกรรมต่างๆนอกจากนั้นขอให้ช่วยกันดูแลไม่ให้ทิ้งขยะ ของเสีย น้ำเสียลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติ หากพบเห็นขอให้แจ้งเทศบาล อำเภอ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบทันที.