หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

จะนำก๊าซชีวภาพไปใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างไร??? สถาบันฯ พลังงานนครพิงค์ มช. มีคำตอบ ….

Author by 28/11/12No Comments »

        สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้ารับการอบรมเรื่อง “การผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) สำหรับยานยนต์”พร้อมเยี่ยมชมระบบผลิตไบโอมีเทนอัดสำหรับยานยนต์ และรถยนต์ต้นแบบที่ใช้ก๊าซ CBG คันแรกของประเทศ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ณ ห้องแกรนด์รูม ชั้น 4 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ฤกษ์เกรียงไกร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์  เปิดเผยว่า ปัจจุบันการหาเชื้อเพลิงทางเลือกเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในภาคคมนาคมขนส่ง เช่น น้ำมันหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นทางออกที่สำคัญในการลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงปิโตรเลียมจากต่างประเทศที่นับวันจะมีปริมาณลดลงและมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) เป็นอีกทางเลือกที่มีศักยภาพแต่ยังคงมีข้อจำกัดหลายประการ โดยเฉพาะด้านการขนส่งจากแหล่งผลิตสู่ผู้ใช้ที่อยู่นอกแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จากปัญหาดังกล่าวพบว่าก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งที่สามารถผลิตขึ้นได้ในประเทศจากการหมักย่อยสารอินทรีย์ในสภาวะไร้อากาศ ซึ่งมีองค์ประกอบหลักเป็นก๊าซมีเทน เช่นเดียวกันกับ ก๊าซธรรมชาติ (Natural gas) เมื่อผ่านการปรับปรุงก๊าซชีวภาพให้บริสุทธิ์จะสามารถทดแทนก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ จึงได้ทำการวิจัยโดยการนำก๊าซชีวภาพมาปรับปรุงคุณภาพ เพื่อเป็นพลังงานทดแทนสำหรับนำไปใช้กับรถยนต์ โดยการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดด้วยวิธีดูดซึมด้วยน้ำ (CBG) ซึ่งเป็นประโยชน์และเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพอีกทางหนึ่งสำหรับยานยนต์ในอนาคตโดยได้มีการทดสอบการใช้งานกับรถยนต์จริงซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยทางสถาบันฯ พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ และผลงานวิจัยดังกล่าวให้กับผู้ที่สนใจโดยจะจัดการอบรมเรื่อง “การผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) สำหรับยานยนต์” ขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ณ ห้องแกรนด์รูม ชั้น 4 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีเนื้อหาการอบรมที่เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงหลักการทำงานของเทคโนโลยีการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดด้วยวิธีดูดซึมด้วยน้ำกระบวนการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดสำหรับยานยนต์ และได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากการศึกษาดูงานจากสถานที่จริงเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดสำหรับยานยนต์ต่อไปในอนาคต

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ www.erdi.cmu.ac.thหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมาลาริน ประจำดี งานฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5394-2007 ต่อ 314 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2555 การอบรมครั้งนี้รับจำกัดเพียงแค่ 40 ท่านเท่านั้น.