หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

ชม.ส่งสัญญาณ ฝนตกชุก รับมือน้ำท่วม

Author by 26/07/16No Comments »

 Untitled-2      เชียงใหม่เรียกถกทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติ หลังอุตุฯให้สัญญาณเตือนเดือน ..เป็นต้นไปฝนจะมากกว่าปกติและแนวโน้มเสี่ยงภัยธรรมชาติ ย้ำพื้นที่เสี่ยงภัยรับมือและพร้อมตลอด 24 ชม. ตาม 3 โซนที่กำหนดให้รับมือ มีรองผู้ว่าฯ คุมโซนอำนวยการเต็มที่

            เมื่อวันที่ 26 ก.ค.59 ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ นายมงคล สุกใส รอง ผวจ.เชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม โดยมีนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรท้องถิ่นเข้าร่วมรับนโยบายและวางแนวทางการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทุกส่วน โดยเป็นดำริของนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ที่เป็นห่วง ผลกระทบเนื่องจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้แจ้งเตือนว่าเดือน ส.ค.เป็นต้นไปจะมีปริมาณฝนมากกว่าปกติ มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติรุนแรง ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มที่แต่เนิ่นๆ โดยให้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ในฐานะฝ่ายเลขานุการได้แจ้งประสานเพื่อประชุมทุกส่วน โดยต้องเตรียมพร้อมทุกระดับรวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของเมืองด้วย

ในเบื้องต้นจากการคาดหมายสถานการณ์ฝนที่จะมีมาก ทางจังหวัดได้ขอให้ทุกอำเภอ นายกเทศบาลนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง และประชาสัมพันธ์ จ.เชียงใหม่ นำไปแจ้งต่อประชาชนในพื้นที่ให้ระมัดระวังเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน ของรัฐขอให้ทุกภาคส่วนแจ้งเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัยอยู่บริเวณลาดเชิงเขา ที่ราบต่ำริมแม่น้ำไหลผ่าน พื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่รับทราบ ให้มีการแจ้งเสียงตามสายของทุกชุมชน ทุกหมู่บ้าน พร้อมรับมือ และเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที

ขณะเดียวกันให้มีการรายงานสถานการณ์ มายังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ ในแต่ละพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลข 053-221470 ส่วนพื้นที่ไหนเกิดเหตุให้มีการรายงานความเสียหาย ความต้องการช่วยเหลือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น รายงานจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด

ทั้งนี้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะข้อมูลพื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดมีการประสานข้อมูลเชิงพื้นที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น กรมทรัพยากรน้ำ, กรมชลประทาน, กรมทรัพยา กรธรณี ใช้เปรียบเทียบกับข้อมูลของจังหวัด เพื่อประเมินความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน กำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชน การกำหนดพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพ และการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว ในกรณีที่อยู่อาศัยของประชาชนได้รัยความเสียหายจากภัยพิบัติ นอกจากจะให้ความช่วยเหลือโดยการจ่ายเงินทดรองราชการเป็นค่าวัสดุก่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้จัดหาที่พักพิงอาศัยชั่วคราว และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยด้านสุขภาพ อนามัย และจิตใจ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต  ฟื้นฟูอาชีพของผู้ประสบภัย เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างปกติ

ในด้านการเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบปัญหาจากการเกิดอุทกภัยบ่อยครั้ง ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยตลอดช่วงฤดูฝน และสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย เช่น การระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วในช่วงการเกิดอุทกภัย การป้องกันตนเองจากการถูกฟ้าผ่า อันตรายจากสัตว์มีพิษ สัตว์เลื้อยคลาน  ตลอดจนโรคระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ จึงได้กำหนดโซนความรับผิดชอบไว้ 3 โซน ในพื้นที่ 25 อำเภอ โดยมี รอง ผวจ.ทั้ง 3 คน เป็นผู้รับผิดชอบ ร่วมกับนายอำเภอ และนายกท้องถิ่น

เมื่อเกิดเหตุให้ผู้อำนวยการท้องถิ่นและผู้อำนวยการระดับอำเภอ มอบหมายเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุดปฏิบัติการพร้อมเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ทันที ถ้าเกินความสามารถ ให้แจ้งระดับจังหวัด ในการออกไปช่วยเหลือ ฟื้นฟู สำรวจความเสียหาย และความต้องการ จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบ ประมวลทรัพย์สินที่เสียหาย เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร็ว

สำหรับ 3 โซน คือ โซน 1 สายเหนือ ได้แก่ อ.แม่อาย, ฝาง, ไชยปราการ, เชียงดาว, เวียงแหง, พร้าว และ แม่แตง มีนายมงคล สุกใส รอง ผวจ.เชียงใหม่ รับผิดชอบรวมทั้งนายอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่, ทหาร และ หน่วยงานเกี่ยวข้อง, โซน 2 อำเภอส่วนกลาง ได้แก่ อ.แม่ริม, สันทราย, ดอยสะเก็ด, สันกำแพง,แม่ออน, อ.เมืองเชียงใหม่, สารภี, สะเมิง, หางดง, แม่วาง, สันป่าตอง, กัลยาณิวัฒนา มีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ รับผิดชอบพร้อมนายอำเภอในพื้นที่, ทหาร และหน่วยงานเกี่ยวข้อง และโซน 3 สายใต้ ได้แก่ อ.ดอยหล่อ, จอมทอง, ฮอด, ดอยเต่า, แม่แจ่ม, อมก๋อย โดยมี นายกฤษณ์ ธนาวณิช รอง ผวจ.เชียงใหม่ รับผิดชอบพร้อมด้วยนายอำเภอในพื้นที่ ทหาร และ หน่วยงานเกี่ยวข้อง เมื่อเกิดเหตุอุทกภัย ดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ใดให้ผู้รับผิดชอบออกดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที

นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ช่วงฤดูฝนปีนี้ จ.เชียงใหม่มีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ทั่วทั้งจังหวัดรวม 25 อำเภอ 178 ตำบล 919 หมู่บ้าน แบ่งเป็นระดับสีเหลือง 85 หมู่บ้าน และระดับสีแดง 834 หมู่บ้าน จึงต้องมีการเตรียมพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมีการทดสอบการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ทั้งสื่อสารหลัก สื่อสารรอง ตลอดจนเตรียมสถานที่ปลอดภัย เพื่อรองรับผู้ประสบภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และต้องทำงานในการบรรเทาสาธารณภัยให้เร็วที่สุด.