หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย ของโรงไฟฟ้า ตาม พ.ร.บ.2550

Author by 30/08/12No Comments »

ตามที่พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 กำหนดให้มีการแยกการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแล และการปฏิบัติงานออกจากกันอย่างชัดเจน โดยให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ทำหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยและมั่นคงเชื่อถือได้ ตลอดจนเป็นธรรมต่อผู้ประกอบกิจการพลังงาน และผู้ใช้พลังงานทั้งด้านของราคาพลังงาน และคุณภาพบริการซึ่งได้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550เป็นต้นมา

จากพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานฉบับดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีการดำเนินโครงการตรวจสอบติดตามมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสมรรถนะของสถานประกอบกิจการพลังงานโดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์เป็นผู้ดำเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์และปรับปรุงการตรวจสอบติดตาม พร้อมทั้งร่างระเบียบหรือข้อบังคับการตรวจสอบสถานประกอบกิจการพลังงาน รวมทั้งเพื่อตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลที่มาจากข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ไม่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพ.ศ.2550

ในการดำเนินงานของสถานประกอบกิจการพลังงานนั้นเพื่อให้การดำเนินกิจการของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นไปอย่างมีมาตรฐานตามข้อกำหนด โดยมีความปลอดภัย และมีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสมรรถนะของสถานประกอบกิจการพลังงาน โดยการตรวจสอบนั้นได้จำแนกโรงไฟฟ้าออกเป็น 3ประเภทได้แก่ ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ(IPP: Independent Power Producer)จำนวน 10 รายผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก(SPP: Small Power Producer) จำนวน 43 รายและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก(VSPP: Very Small Power Producer) จำนวน 151 ราย โดยมีมาตรฐานการตรวจสอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชน และด้านสมรรถนะและประสิทธิภาพ

­การดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบกิจการพลังงาน ผู้ดำเนินโครงการได้มีการจัดการประชุมสัมมนา 2 ครั้ง ก่อนเข้าทำการตรวจสอบ โดยการจัดสัมนาในครั้งที่ 1 เป็นสัมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน กกพ. ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องแนวทางการตรวจสอบและครั้งที่2 จัดขึ้นเพื่อชี้แจงให้ผู้รับใบอนุญาต ได้ทราบถึงแนวทางการตรวจสอบและมาตรฐานต่างๆ ตามที่กฏหมายได้ระบุไว้ในวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมโนโวเทล(สยามสแควร์) กรุงเทพฯ โดยการเข้าตรวจสอบนั้น จะเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายน 2555โดยจะเริ่มจากผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ(IPP)และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก(SPP)ก่อนซึ่งจะดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2555 ส่วนผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากจะเริ่มดำเนินการตรวจสอบในเดือนพฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป

ทั้งนี้การดำเนินการตรวจสอบในปี 2555-2556 ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลงโทษ หรือบังคับทางกฏหมายแก่ผู้ประกอบกิจการพลังงานผู้ได้รับใบอนุญาตแต่เป็นการตรวจสอบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสมรรถนะ ซึ่งจะคอยให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ผลิตไฟฟ้า เพื่อผลประโยชน์ของผู้ประกอบการเอง ประชาชนโดยรอบ และส่งผลให้การผลิตพลังงานในประเทศไทยมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปในอนาคต.