หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

ปลูกป่า ณ หน่วยจัดการต้นน้ำโป่งไคร้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่.

          ปลูกป่าปลูกป่า….นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนายดุลยเดช ชินวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค -ภาคเหนือ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส ร่วมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ต้นน้ำ ปลูกป่า หน่วยจัดการต้นน้ำโป่งไคร้ .แม่ริม .เชียงใหม่.

เอไอเอส ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช จัดโครงการ  ”เรารักษ์ต้นน้ำ จาก เอไอเอส สานรัก ปีที่ 5″  เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ ปลูกจิตสำนึกการตระหนักรู้คุณค่าของต้นน้ำ และสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ต้นน้ำ  จำนวน 100 คน ร่วมเข้าค่ายเยาวชนเพื่อศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมจากประสบ การณ์จริงนอกห้องเรียน หน่วยจัดการต้นน้ำโป่งไคร้ .แม่ริม .เชียงใหม่

นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลัก ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีความสำคัญเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และยังเป็นแหล่งอำนวยประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ซึ่งต้องร่วมกันดูแลรักษาและป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป็นตัวแปรสำคัญต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งยังเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ต้องการให้ชาวไทยทุกคน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผืนป่าของประเทศไทย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน จึงให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อลดปัญหาความรุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นต่อไป

“โครงการฯ ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่น้องๆ จะได้เรียนรู้การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและศึกษาธรรมชาติผ่านห้องเรียน ธรรมชาติ โดยได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ผ่านประสบการณ์จริง ได้จับต้อง สัมผัส เรียนรู้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆ ทุกคนได้นำเอาความรู้ต่างๆ ที่ได้รับจากการเรียนรู้จากห้องเรียนธรรมชาติครั้งนี้ ไปใช้ในการอนุรักษ์และถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆ และบุคคลใกล้ชิด เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มั่นคงและยืนยาวตลอดไป”

ด้านนายดุลยเดช ชินวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค -ภาคเหนือ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส กล่าวถึง โครงการเรารักษ์ต้นน้ำ จาก เอไอเอส สานรัก ว่า ในปีนี้เป็นปีที่ 5 ของโครงการ ซึ่งเราได้ขยายพื้นที่การอบรม ไปยังเยาวชนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ต้นน้ำ  เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของแหล่งน้ำในพื้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ และร่วมกันดูแล ฟื้นฟู รักษาสภาพน้ำให้ใสสะอาดมีคุณภาพ รวมทั้งรณรงค์ให้ทุกชุมชน ที่มีแหล่งน้ำและสายน้ำไหลผ่าน โดยให้ตระหนักเสมอว่า สายน้ำที่ไหลผ่านหน้าบ้านตนนั้น เป็น “ต้นน้ำ” ที่จะส่งมอบน้ำสะอาดที่มีคุณภาพ ไปยังชุมชนอื่นต่อไป โดยจัดการอบรมและเข้าค่าย 3 วัน 2 คืน ณ หน่วยจัดการต้นน้ำโป่งไคร้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านห้องเรียนธรรมชาติ อันเป็นแหล่งศึกษาระบบนิเวศน์ที่ครบวงจร ทั้งป่า น้ำ รวมถึงศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ต่างๆ ตลอดจนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามเส้นทางธรรมชาติ ซึ่งระบบนิเวศน์เหล่านี้นับเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญและมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออก

“เอไอเอสเชื่อว่าเยาวชนกลุ่มนี้จะเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำ และช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ”    นาย ดุลยเดช ชินวัตร กล่าว.