หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

ผวจ.เข้มกฎหมาย รางวัลนำจับ 5 พัน ชี้เบาะแสแจ้งจับมือเผา

Author by 16/01/17No Comments »

 เผาป่า         ผวจ.เชียงใหม่ สั่งเข้มบังคับใช้กฎหมาย เน้นช่วง 60 วันห้ามเผาใครชี้เบาะแสแจ้งจับมือเผาได้ มีรางวัลนำจับให้ 5 พันบาทปีนี้มีมาตรการเพิ่มหลัง 60 วันใครจะเผาต้องแจ้งนายอำเภอก่อน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ควบคุมไม่ให้ลุกลาม ส่วนขั้นตอนเตรียมการชี้ทุกฝ่ายพร้อมรับมือ ทั้งอุปกรณ์ และกำลังพล

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายชานนท์ คำทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ หรือ ทสจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ “ประกาศฉบับนี้ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ดำเนินการเป็น 3 ขั้นตอน 3 ช่วงเวลา โดยส่วนหนึ่งได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วต่อเนื่องมาถึงขณะนี้ ที่สำคัญคือเป็นประกาศที่กำหนดช่วงการห้ามเผาโดยเด็ดขาด ทั้ง 3 ขั้นตอนประกอบด้วย ขั้นตอนเชิงป้องกัน ซึ่งเริ่มดำเนินการมาแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา และจะไปสิ้นสุดในวันที่ 20 ก.พ.60 นี้ จะเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนในการจัดเตรียมบุคลากร เครื่องมือ งบประมาณ แนวทางในการบริหารจัดการการลดปริมาณเชื้อเพลิงในป่า และการจัดทำแนวกันไฟ ขณะนี้ได้ดำเนินการเกือบจะครบในทุกกระบวนการที่กำหนดไว้แล้ว” ทสจ.เชียงใหม่ ชี้แจง

นายชานนท์ แจ้งต่อว่า ขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นตอนการรับมือ กำหนดช่วงเวลาการดำเนินการระหว่างวันที่ 20 ก.พ. ถึงวันที่ 20 เม.ย.60 เป็นการกำหนดช่วงเวลาของการห้ามเผาโดยเด็ดขาด พร้อมกับการดำเนินการภายใต้ชื่อ “60 วันห้ามเผา เราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน” โดยในประกาศระบุเฉพาะภาพรวมของการ”ประเด็นหากจะมีการเผาหลัง 60 วันแห่งการห้ามเผานี้ กำหนดมาเพื่อการควบคุมไม่ให้เกิดการเผาพร้อมๆ กันจนควบคุมไม่ได้ ใครจะทำการเผาอะไรก็ตามแม้จะสิ้นสุดช่วงห้ามเผาไปแล้วต้องขออนุญาตจากทางอำเภอก่อนทำการเผา ส่วนช่วง 60 วัน แห่งการห้ามเผาทุกชนิดเด็ดขาด จะมีการกำชับเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น หากตรวจพบหรือจับได้ว่ามีการฝ่าฝืนจะมีการลงโทษอย่างเฉียบขาด มีการตั้งรางวัลนำจับไว้ด้วย โดยผู้ชี้เบาะแสเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้ที่ทำการเผาในช่วง 60 วัน จะได้รางวัลนำจับรายละ 5,000 บาท โดยจะแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 112236 หรือโทร 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง” ทสจ.เชียงใหม่ กล่าว

นายชานนท์ คำทอง ทสจ.เชียงใหม่ แจ้งอีกว่า ขั้นตอนที่ 3 เป็นขั้นตอนสร้างความยั่งยืน จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.60 เป็นต้นไป โดยจะบูรณาการภาคส่วนต่างๆ ในการรณรงค์ให้ความรู้แก่เยาวชน ประชาชน และแสวงหาองค์กรภาคประชาชน นักธุรกิจ มาร่วมกันดำเนินการตามโครงการพระราชดำริฯ ทุกประเภทที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ โดยเฉพาะโครงการปลูกป่าในใจคน การปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ด้วยการร่วมกันทำฝายชะลอน้ำแบบผสมผสานในพื้นที่เหนือเขื่อน อ่างเก็บน้ำ และป่าต้นน้ำ เพื่อให้เกิดผืนป่าที่เป็นประโยชน์อย่างหลากหลายต่อไปทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับและขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ร่วมกันดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ทั้ง 3 ขั้นตอนดังกล่าวอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะในห้วงเวลา 60 วันแห่งการห้ามเผาระหว่างวันที่ 20 ก.พ.ถึง 29 เม.ย.60.