หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

ฝางแม่อายไชยปราการพร้อม แก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

Author by 19/01/15No Comments »

zz856           นายธีรภัทร์ ผิวสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง (ปภ.)เปิดเผยว่า สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้กำลังจะเริ่มขึ้น หน่วยงาน ปภ. และฝ่ายปกครองเริ่มเตรียมแผนรับมือมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมาจนถึงกลางเดือนมกราคม 2558 ยังไม่มีปัญหาเกิดขึ้น อาจเป็นเพราะสภาพอากาศหนาว และพื้นที่ทั่วไปยังมีความชื้นสูง หรือชาวบ้านยังไม่เผาป่า และช่วงระหว่างวันที่ 8-10 มกราคมที่ผ่านมา มีฝนตกตลอดทั้งวัน ส่งผลให้พื้นที่มีความชื้น และสามารถชะล้างปริมาณหมอกควันในพื้นที่ไปได้เป็นอันมาก

นอกจากนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ได้เตรียมตัวรับมือปัญหาหมอกควันตั้งแต่เดือนปลายปีที่แล้ว พร้อมกันนี้ได้รับการกำชับจากนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับปัญหาหมอกควันตั้งแต่ปลายปี 2557 ไปยังประชาชนให้ครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ ขณะนี้ทั้ง 3 อำเภอสายเหนือของเชียงใหม่ ตั้งแต่ไชยปราการ ฝาง และแม่อาย พร้อมทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น จนถึงทั้งระดับชุมชน หมู่บ้าน และตำบลในทุกอำเภอได้เตรียมการที่ดีขึ้นเพราะมีบทเรียนจากปีที่ผ่านมา ทำให้ได้แนวทางการป้องกันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน จึงคาดว่าการรับมือปัญหาไฟป่า และหมอกควันปีนี้จะเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนกว่าที่แล้วมา อย่างไรก็ตาม หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก็ไม่นิ่งนอนใจ ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ของปัญหาหมอกควันที่อาจจะเกิดขึ้น คาดว่าตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2558 นี้เป็นต้นไปอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น.