หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

พลังงาน มช.ชวน “ฟาร์มขนาดเล็ก” สร้างระบบ Biogas ลดมลพิษ เพิ่มรายได้

Author by 12/09/12No Comments »

  สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเกษตรกรรายย่อยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มขนาดเล็กเพื่อผลิตพลังงานทดแทนหวุนเวียนใช้ในฟาร์มรศ.ประเสริฐ  ฤกษ์เกรียงไกร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ฯ กล่าวว่า “สถาบันฯ ได้เริ่มดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดกลาง-ใหญ่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ขณะนี้กำลังดำเนินการในระยะที่ 3 และ 4 คือฟาร์มสุกรขนาดกลางและขนาดใหญ่ และในปีนี้สถาบันฯ ได้ขยายโอกาสการผลิตระบบก๊าซชีวภาพสู่เกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงสุกรรายละ 50-500 ตัว จำนวนกว่า 800 ฟาร์มทั่วประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการฟาร์มขนาดเล็กส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังละเลยในกระบวนการจัดการของเสียที่มีอยู่จำนวนมากให้ถูกต้องและเหมาะสม

รศ.ประเสริฐ กล่าวต่อว่า “โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มขนาดเล็กนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถผลิตก๊าซชีวภาพประมาณ 14.9 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งหากนำไปใช้เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจะก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าคิดเป็นมูลค่า 63 ล้านบาทต่อปี หรือใช้ทดแทนก๊าซ LPGได้ 6.85 ล้านกิโลกรัมต่อปี นอกจากนี้ระบบดังกล่าวยังช่วยลดมลภาวะที่เกิดจากการปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) ได้ถึงประมาณ 7,000 ตันต่อปี และบำบัดน้ำเสียในรูปของ COD ได้ประมาณ 7,300 ตันต่อปี ทำให้ในบริเวณฟาร์มเลี้ยงสุกรมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น  ไม่มีกลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ ไม่มีแมลงวันมารบกวน และปราศจากน้ำเสียปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งผิวดินและใต้ดิน นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถลดต้นทุนการผลิตอันเนื่องมาจากการลดการซื้อพลังงานไฟฟ้าด้วย ที่สำคัญเกษตรกรยังมีรายได้จากการนำ กากตะกอนที่ไม่สามารถย่อยสลายเป็นก๊าซชีวภาพได้ ซึ่งจะถูกดึงออกมาตากบริเวณลานตากตะกอนด้านนอกบ่อหมักก๊าซชีวภาพ    เพื่อให้เหลือปริมาณความชื้นน้อยที่สุด แล้วเก็บใส่ถุงขายเป็นปุ๋ยต่อไป”

สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์  0-5394-2007 ต่อ311 โทรสาร 0-5390-3763   หรือ www.erdi.cmu.ac.th