หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดเชียงราย, ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

มหกรรมรวมพลคนอาสาสมัคร แก้ปัญหาดิน-น้ำ-ป่า-พลังงาน-ขยะฯ

Author by 28/01/16No Comments »

ทสจ.1         สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ร่วมทุกภาคส่วน จัดมหกรรมรวมพลคนอาสาสมัครแก้ปัญหา ดิน น้ำ ป่า พลังงาน ขยะ และหมอกควันไฟป่า เนื่องในวัน ทสม.แห่งชาติ เฝ้าระวัง อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ที่บริเวณภายในสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายอาคม สุขพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายอำนาจ เจิมแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีกิจกรรมมหกรรมรวมพลคนอาสาสมัครแก้ไขปัญหา ดิน น้ำ ป่า พลังงาน ขยะ และหมอกควันไฟป่า เนื่องในวัน ทสม.แห่งชาติ (ระดับจังหวัด) โดยมีประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ต่างร่วมแรงร่วมใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สงวน รักษา สิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า พลังงาน หมอกควันไฟป่า และภัยพิบัติต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยจัดให้มีการเดินขบวนรณรงค์ไปตามเส้นทางต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย และในพื้นที่อื่นๆ ในการเฝ้าระวังโดยเน้นการประสานความร่วมมือร่วมกันทำงานจากทุกภาคส่วน

นายอำนาจ เจิมแหล่ กล่าวว่า ปัจจุบันทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เสื่อมโทรมและนำมาใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดการลดลงและสูญเสียพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ปัญหาไฟป่า หมอกควัน ปัญหาน้ำท่วม ดินถล่ม ภัยแล้ง ปัญหาขยะและมลพิษต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ ปัญหาเหล่านี้นับวันยิ่งเป็นภัยคุกคามที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและวิถีความเป็นอยู่ต่อสุขภาพ อนามัยของประชาชน นับเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องสร้างการมีส่วนร่วมและเป็นกลไกลสำคัญในการเฝ้าระวัง ในรูปแบบเครือข่าย อาสาสมัครภาคประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับการประกาศขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐของรัฐบาล ที่เน้นการประสานงานความร่วมมือ ร่วมกันทำงานของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมฟื้นฟูฐานทรัพยากร ประสานพลังประชาชนสู่การปฏิบัติในพื้นที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงดำเนินนโยบายเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสนับสนุนให้เกิดเครือข่าย โดยเฉพาะ เครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามาเป็นกลไกในการเฝ้าระวังและประสานความร่วมมือจากคนในชุมชน ท้องถิ่นหาทางออกในการแก้ไขปัญหา ผลจากการดำเนินการจนถึงปัจจุบันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน และตาก เกิดการเชื่อมโยงและรวมพลังเครือข่าย ทสม.ในรูปแบบกลไกเครือข่าย ทสม.ล้านนา 9 จังหวัดภาคเหนือ ขับเคลื่อนกิจกรรมการเฝ้าระวัง อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับภูมินิเวศและระดับนโยบาย

สำหรับรูปแบบกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวที และเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกันวางแนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมบทบาท เครือข่าย ทสม. หมู่บ้าน 9 จังหวัดภาคเหนือ ให้เข้ามาเป็นกลไกในการเฝ้าระวัง อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับประชาชนทุกภาคส่วน กิจกรรมเดินรณรงค์และแถลงการณ์เครือข่าย ทสม.ล้านนา กิจกรรมเปิดบ้าน ทสม.จังหวัดเชียงราย และเวทีสานเสวนา การพัฒนาความร่วมมือเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันและการจัดการขยะ อีกด้วย.