หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

สถาบันพลังงาน มช.เปิดอบรม “เทคนิคการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และการผลิต CBG”25-26ก.ย.นี้

          3 copyสถาบันพลังงาน มช. เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเทคนิคการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และการผลิต CBG”เน้นทั้งภาคทฤษฏีการฝึกปฏิบัติการศึกษาดูงาน สถานที่จริง โดยมีวิทยากรจากกรมปศุสัตว์และคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระหว่างวันที่ 25-26กันยายน 2557เวลา 08.30-17.00 . ณอาคารสถาบันฯรายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่คุณอรณิชชาอาชีวะโทรศัพท์ 0-5394-2007-9 ต่อ 312

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สถาบันพลังงานมช.) จัดอบรม”เทคนิคการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 และการผลิต CBGจากหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 “เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเทคนิค วิธีการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสามารถนำมาผลิตก๊าซCBG ด้วยเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพแบบดูดซึมด้วยน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนก๊าซNGV สำหรับยานยนต์ได้ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ จะมุ่งเน้นการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏี การฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริง เพื่อให้ผู้อบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดมูลค่าในเชิงพาณิชย์ต่อไป

ที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สถาบันพลังงานมช.) ดำเนินงานโครงการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าชนิดต่างๆในประเทศไทยโดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจำนวน  10.7 ล้านบาท     เพื่อศึกษาศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าชนิดต่างๆในประเทศไทยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนหรือที่เรียกว่า CBG  โดยสถาบันพลังงานมช.ได้มีการสำรวจข้อมูลและวิจัยหญ้าจำนวน 20 ชนิดที่มีอยู่ในประเทศอาทิหญ้าเลี้ยงช้างพันธุ์ต่างๆได้แก่พันธุ์เนเปียร์ปากช่อง 1 พันธุ์บาน่ารวมถึงหญ้าขนหญ้าแฝกเพื่อศึกษาศักยภาพและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพผลการวิจัยพบว่าหญ้าเลี้ยงช้างพันธุ์เนเปียร์ปากช่อง 1 ที่ปัจจุบันนิยมนำไปใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์นั้นมีผลผลิตต่อไร่สูงสุดโดยมีผลผลิตประมาณ 70 – 80 ตันสด/ไร่/ปีซึ่งมากกว่าหญ้าชนิดอื่นเกือบ 7 เท่านอกจากนี้ยังพบว่ามีอัตราการผลิตก๊าซมีเทนสูงกว่าหญ้าชนิดอื่นโดยมีอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพประมาณ 6,860 – 7,840 ลบ.ม./ไร่/ปีสามารถผลิตเป็นก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ได้ประมาณ 3,118 – 3,563 กก./ปีเหมาะสมต่อการนำมาผลิตเป็นก๊าซCBG ซึ่งสามารถใช้ทดแทนก๊าซNGV สำหรับยานยนต์ได้โดยมีคุณสมบัติเทียบเท่าNGV สำหรับยานยนต์ตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานปัจจุบันสถาบันพลังงานมช. ยังทำการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาพลังงานก๊าซชีวภาพไปสู่พลังงานทดแทนในรูปแบบอื่นๆเพื่อให้ทันต่อความต้องการการใช้พลังงานในรูปแบบใหม่และเกิดประโยชน์สูงสุด