หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

สนพ.จับมือ มช. โชว์ผลสำเร็จ โครงการต้นแบบผลิตก๊าซ ไบโอมีเทนอัดสำหรับยานยนต์

Author by 1/08/12No Comments »

สนพ. จับมือ มช. โชว์ผลสำเร็จโครงการจัดสร้างต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดสำหรับยานยนต์ (CBG) นำก๊าซชีวภาพจากฟาร์มโคนมมาผลิตเป็น CBG ทดลองเติมในรถยนต์และรถไถในฟาร์มได้ผลดี

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ตามที่        สนพ. ได้สนับสนุนให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สวพ.นครพิงค์ มช.) จัดทำ “โครงการจัดสร้างต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดสำหรับยานยนต์” เพื่อศึกษาวิธีการปรับแต่งเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซไบโอมีเทนอัดเป็นเชื้อเพลิง และจัดสร้างต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนจากก๊าซชีวภาพ ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ (Mobile Unit) เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 14 ล้านบาท

การดำเนินงานโครงการ สวพ.นครพิงค์ มช. ได้มีการจัดสร้างต้นแบบและพัฒนาเทคโนโลยีระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดสำหรับยานยนต์ (Compressed Bio-methane Gas : CBG) ขึ้น โดยใช้ก๊าซชีวภาพจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นวัตถุดิบ ซึ่งจากการวิจัยประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยก๊าซ CBG ที่ได้มีคุณสมบัติเทียบเท่าก๊าซ NGV สามารถผลิตก๊าซ CBG ได้ 8 กก./ชม.

และเพื่อให้โครงการดังกล่าว สามารถขยายผลไปสู่การใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ สนพ. จึงได้มอบหมายให้ สวพ.นครพิงค์ มช. ดำเนินการวิจัยต่อร่วมกับ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม จำกัด ในการนำก๊าซ CBG ที่ผลิตได้ มาทดสอบประสิทธิภาพด้วยการใช้งานจริงกับรถกระบะเครื่องยนต์เบนซินขนาด 2,400 ซีซี. ที่ใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิง พบว่าระบบสามารถทำงานได้ปกติ และเครื่องยนต์เดินเรียบเมื่อเร่งความเร็ว

“โครงการจัดสร้างต้นแบบระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดสำหรับยานยนต์นี้ มีส่วนช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนำก๊าซชีวภาพ มาปรับปรุงคุณภาพและผลิตเป็นก๊าซ CBG ให้ใกล้เคียงกับก๊าซ NGV เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทางเลือกอีกทางหนึ่งให้กับประชาชน  ซึ่งผลดีนอกจากจะเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนก๊าซ NGV ในพื้นที่ห่างไกลแนวท่อก๊าซธรรมชาติแล้ว  ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานสะอาด ลดมลพิษและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย โดยในปี 2556 สนพ. มุ่งหวังให้มีโครงการนำก๊าซชีวภาพในระดับชุมชน มาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและผลิตเป็นก๊าซ CBG อีกไม่ต่ำกว่า 5 โครงการ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานแล้ว ยังช่วยให้ เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน สอดรับกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล” ผอ.สนพ.กล่าว

ด้านนายบัลลพ์กุล ทิพยเนตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม จำกัด เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ สนพ. และ สวพ. นครพิงค์ มช.ในการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยการจัดสร้างอาคารศูนย์สาธิตต้นแบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด ในบริเวณฟาร์มโคนม อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อติดตั้งระบบผลิตก๊าซ CBG สำหรับยานยนต์ โดยใช้ก๊าซชีวภาพที่ได้จากมูลโคนมภายในฟาร์มที่ผลิตได้ถึงวันละ 1,700 – 2,000 ลบ.ม. ต่อเชื่อมไปยังระบบผลิตก๊าซ CBG ทั้งนี้ ฟาร์มฯ ได้ร่วมทดสอบโดยนำรถไถที่ใช้งานในฟาร์มมาติดถังก๊าซขนาด 50 ลิตรน้ำ จำนวน 1 คัน เติมก๊าซ CBG พบว่า รถไถใช้งานได้ดี และช่วยลดค่าน้ำมันดีเซลที่ใช้ในฟาร์มฯ ได้มากถึง 50%.