หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

สันกำแพงเร่งรณรงค์ไถกลบตอซัง ไม่เผาเพื่อลดโลกร้อน-หมอกควัน

Author by 2/02/15No Comments »

thainews180        เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตำบลร้องวัวแดง “บ้านม่วงเขียว”  หมู่ 4 ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอสันกำแพง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังโดยไม่ให้มีการเผา เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน และป้องกันปัญหาหมอกควัน โดยมีนายสวัสดิ์  ขัติกุล นายก อบต.ร้องวัวแดง นายเฉลิมศักดิ์  เนตรยอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหน่วยพัฒนาที่ดินที่ 4 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ นายบุญทรง ยุติธรรม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตำบลร้อง(หมอดิน)ตำบลร้องวัวแดง เจ้าของสถานที่ครบวงจรเรื่องของการเกษตร พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำเกษตรกร แม่บ้าน ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเด็กนักเรียนให้การต้อนรับ รับฟังการบรรยายรณรงค์งดเผาไถกลบ และการสาธิตในครั้งนี้

นายศรัณยู นายอำเภอสันกำแพง กล่าวว่า ในท้องที่อำเภอสันกำแพงกำลังเร่งการรณรงค์งดเผาทุกชนิด ซึ่งการเปิดโครงการนี้ ได้มีการสาธิตไถกลบตอซังข้าว เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินที่ 4 และชาวตำบลร้องวัวแดง ให้งดการเผาควรไถกลบตอซังข้าว ที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาไฟป่า และหมอกควันขึ้นหลายจังหวัดในภาคเหนือ ก่อให้เกิดปัญหามลภาละทางอากาศ นำไปสู่การเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งมีหลายประเทศกำลังประสบปัญหาอย่างมาก  โดยวัสดุการเกษตรที่ใช้ในไร่นา อาทิ ตอซังข้าว เศษซากพืช เกษตรกรส่วนใหญ่จะเผาทำลายทิ้งหลังจากเก็บเกี่ยว ก่อให้เกิดปัญหาด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน และทำให้เกิดการเพิ่มก๊าชคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ในชั้นอากาศมากขึ้นเป็นปัญหาทำให้เกิดทั้งภาวะโลกร้อน และหมอกควันทำลายสุขภาพ ดังนั้นการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้เกษตรกรงดเผาตอซังข้าว ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรไถกลบตอซังข้าวและซากพืช เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสภาวะแวดล้อม และเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน จึงต้องเร่งดำเนินการทันที

เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน ประกอบกับกระทรวงเกษตรฯมีนโยบายขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งมีความพยายามที่จะให้เกษตรกรเห็นถึงความสำคัญของการฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรดินแลน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรหลักที่ใช้ในการผลิตผลทางการเกษตร และให้เข้าใจถึงสภาพปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างถูกต้อง  นอกจากนั้นในอำเภอสันกำแพงและอำเภอแม่ออนเขตติดต่อกัน เป็นแหล่งท้องเที่ยวถ้าไม่งดการเผาทุกชนิดลง จะเกิดปัญหานักท่องเที่ยวจะไม่มาเที่ยว 2 อำเภอนี้อย่างแน่นอน.