หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

สุริยะรุดเยี่ยม-รับปัญหา อ.เวียงแหง กำชับไม่ให้เกิดไฟป่าหมอกควันพิษ

Author by 16/12/14No Comments »

10846320_1756727774551579_7402126325028740485_n            นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้  นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ และคณะหัวหน้าส่วนราชการนำโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน หรือโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ ออกไปบริการประชาชนที่ อบต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง ซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเชียงใหม่ห่างตัวเมืองเกือบ 200 กม. การออกหน่วยบริการ ครั้งนี้ เพื่อมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน แจกพันธุ์สัตว์น้ำให้ตัวแทนแหล่งน้ำนำไปปล่อย มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบปัญหาทางสังคม 21 ราย รายละ 1,000 บาท

นอกจากนั้นหน่วยงานราชการ สถานศึกษาต่างๆ ได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เป็นการให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และเป็นการส่งเสริมให้ภาคราชการเข้ารับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง ทั้งจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เป็นต้น ร่วมแจกเครื่องอุปโภค-บริโภค แจกพันธ์ปลา สอนอาชีพเสริมสร้างรายได้ การตรวจสุขภาพ เป็นต้นมีประชาชนมารับบริการจำนวนมาก

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ได้ประชุมมอบนโยบายให้กับส่วนราชการใน อ.เวียงแหง พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยกำชับเป็นนโยบายหลักคือการป้องกันปัญหาหมอกควันขอไม่ให้เผาป่าและร่วมกันดับไฟป่า ไม่ให้บุกรุกแผ้วถางป่า และให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับการเสพ-การลักลอบค้ายาเสพติด ส่วนเรื่องการเปิดจุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก จังหวัดให้การสนับสนุนการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้ว แต่ด่านดังกล่าวยังไม่สามารถเปิดเป็นทางการได้ ทั้งนี้ ผวจ.เชียงใหม่ ยังกล่าวว่า หากส่วนราชการ และประชาชนมีปัญหาอะไร ขอให้แจ้งจังหวัดทราบ หรือจะทำหนังสือร้องเรียนต่อ ผวจ. และศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดก็ได้ทุกช่องทาง เพื่อจะร่วมกันขจัดปัดเป่าปัญหาทุกข์ร้อน และคลี่คลายความต้องการต่าง ๆ ให้ได้ต่อไป.