หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

หนุนหมู่บ้าน ECO VILLAGE สู่ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

          ECOVILLAGEลงพื้นที่นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางอุบลรัตน์  คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ พาคณะสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สัญจรพื้นที่หมู่บ้านเชิงนิเวศ ตามโครงการ Eco Village โครงการภายใต้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 บ้านห้วยงู .สันทราย .ฝาง .เชียงใหม่.

นางอุบลรัตน์  คงกระพันธ์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า จากสภาพเมืองและสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันซึ่งเกิดจากการพัฒนาในทุกด้าน ได้ส่งผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากสิ่งที่เกิดจากมนุษย์ สิ่งแวดล้อม เมือง ป่าไม้และพันธุ์พืช อากาศ แผ่นดิน และแหล่งน้ำ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและการท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าเจ้าภาพที่รับผิดชอบพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดจะได้ทำการพัฒนาแก้ไขในทุกมิติแล้ว แต่ทิศทางในการดำเนินงานยังขาดมาตรฐานเดียวกัน การพัฒนาจึงเป็นลักษณะต่างคนต่างทำทำให้ศักยภาพในเชิงพื้นที่ที่ประกอบด้วยภูมิประเทศอันงดงาม พืชพันธุ์ที่หลากหลาย ประชากรมีวิถีชีวิต มรดกทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เก่าแก่สืบทอดมายาวนานน่าสนใจ ฯลฯ ขาดโอกาสในการแข่งขันกับพื้นที่อื่น อีกทั้งประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ขาดมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน ดังนั้นการปรับปรุง ส่งเสริมให้พื้นที่ที่มีศักยภาพขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศ (Eco Village) ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีมีมาตรฐานระดับประเทศจึงเป็นแนวทางที่จะต้องนำมาดำเนินการ

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากปัญหาดังกล่าว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เห็นว่า เพื่อเป็นการสร้างความสุขให้กับประชาชนให้อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีมีมาตรฐาน และสร้างโอกาสในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่เป้าหมาย จึงจำเป็นที่จะต้องสร้างมาตรฐานด้านทรัพยา กรธรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้เป็น “หมู่บ้านเชิงนิเวศ “Eco Village)ที่ยั่งยืน โดยุมุ่งเน้นชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อป้องกันรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีไว้ รวมทั้งจัดให้มีการจัดการการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ราษฎรและผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการที่จะกระจายความรู้ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ การเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่อนุรักษ์ในด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างเครือข่ายในการร่วมกันดูแลป่าอนุรักษ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน สามารถอำนวยประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตรในชุมชนล้วนมีความสำคัญ ก่อให้เกิดการใช้ทุนทางสังคมและโดยชุมชนมีส่วนร่วม ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในพื้นที่

สำหรับกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรพื้นที่หมู่บ้านเชิงนิเวศ (Eco Village) ระหว่างวันที่  19 – 20  มิถุนายน  2557 ณ  บ้านห้วยงูใน หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย และ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามโครงการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสื่อมวลชน และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 25 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในมิติต่าง ๆ เพื่อให้เป็นชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นตัวอย่างหมู่บ้านน่าอยู่อย่างพอเพียง พออยู่  พอกิน พอใช้ อยู่ได้อย่างยั่งยืน และเกิดความร่วมมือในเครือข่ายเพื่อการใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านต่าง ๆ รับทราบและเกิดการเรียนรู้เพื่อนำไปขยายผลการดำเนินงานในหมู่บ้านตนเองต่อไป

หมู่บ้านห้วยงูใน ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Eco Village ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ การดำเนินโครงการในเบื้องต้นได้สร้างความเข้าใจกับคนในชุมชน เพื่อชี้แจง กระบวนการดำเนินงานและหาข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับความพร้อมของชุมชนในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จากนั้นจึงได้มีการคัดเลือกคณะทำงานเพื่อร่วมกันจัดทำแผนแม่บทภายใต้วิสัยทัศน์ “น้ำซับบริสุทธิ์ หมู่บ้านสะอาด เป็นแหล่งท่องเที่ยว ป่าเขียวขจี วิถีที่พอเพียง” โดยมุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพึ่งพาตนเองและการดำเนินวิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยแผนแม่บทชุมชน ประกอบด้วย แผนบริหารจัดการน้ำ การอนุรักษ์ป่า การพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน การท่องเที่ยว การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชน การพัฒนาสุขภาพ และการพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชน

ในส่วนของโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ได้เข้าร่วมโครงการเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มิตรสิ่งแวดล้อม (Eco Town Eco Tour) ตามโครงการกล่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในปีการศึกษา 2556 โดยมี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก โดยได้นำโรงเรียนบ้านเหมืองแร่ เป็นโรงเรียนนำร่องตามโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco School)  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการ และเพื่อให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดการศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ชุมชน ตลอดจนองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ  ที่สนใจ โดยโรงเรียนได้ปรับปรุงสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ตามโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการยอมรับจากคนในชุมชน องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันนอกจากโรงเรียนได้รับการประเมินผ่านการเป็นสถานศึกษาพอเพียงแล้ว ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์แนะแนวประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าเรียนต่อในสายอาชีวศึกษา : สายสามัญในอัตราร้อยละ 51 : 49 ในปีการศึกษา 2558.