หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

เกษตรน้ำปาดเตือนภัยจากไฟไหม้

Author by 31/03/16No Comments »

thainews180    ในช่วงนี้สภาพอากาศแล้งและแห้ง  ปริมาณน้ำจากธรรมชาติเหลือน้อยมักเกิดไฟไหม้จะทำความเสียหายอย่างมากมาย ทั้งทรัพย์สิน ของมีค่า และแม้แต่ชีวิต เกษตรอำเภอแนะนำให้ระวังการเผาไหม้ต่างๆ การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับไฟและให้เตรียมน้ำสำรองไว้สำหรับใช้ประโยชน์ในการลดปัญหาจากไฟไหม้

นายอดุลย์ศักดิ์ ไชยราช  เกษตรอำเภอน้ำปาด แจ้งว่า ในระยะที่เกิดความแห้งแล้ง ความชื้นในอากาศมีน้อย ทำให้เกิดการเผาไหม้เศษสิ่งวัสดุต่างๆ ได้ง่าย และลุกลามขยายเป็นภัยอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นบริเวณกว้าง  มักจะเกิดอัคคีภัย ไฟไหม้ป่า ไหม้สวนไร่นา ยุ้งฉาง โรงเรือน และบ้านเรือน  พบเป็นข่าวและเห็นอยู่ทั่วไปในระยะนี้  สาเหตุมาจากเกิดการเผาไหม้วัสดุที่แห้งติดไฟ  อากาศที่ร้อนและแห้งอยู่แล้วเป็นตัวเสริมเร่งให้เกิดการลุกไหม้รวดเร็วและมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะขอให้ทุกคนช่วยกันจัดหาน้ำสำรองไว้  เพื่อบรรเทาปัญหาการเผาไหม้ รณรงค์ช่วยกันหยุดการเผาเศษพืช วัสดุต่างๆ เช่น เศษใบไม้ ขยะมูลฝอย หลีกเลี่ยงการสะสมเศษวัสดุที่ติดไฟง่ายไว้ในปริมาณที่มาก ความรุนแรงจะเกิดขึ้นมากถ้ามีการเผาไหม้เกิดขึ้น และช่วยกันปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนหยุดเผาวัสดุทางการเกษตร  วัชพืช ตอซัง เปลือก กิ่ง ก้าน ใบพืช ให้ใช้วิธีไถกลบ หรือทำปุ๋ยหมักไว้ใช้ประโยชน์ การช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและสำรองน้ำไว้ดับไฟในกรณีฉุกเฉิน น้ำที่มีอยู่ในบ่อปลา ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ขออย่าสูบหรือระบายทิ้งเพื่อจับปลาที่เลี้ยงไว้  ให้หาวิธีอื่นจับปลาไปขายเป็นรายได้  เหลือน้ำไว้ใช้ประโยชน์จะดีมากกว่า.