หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

เชียงใหม่สรุปสถานการณ์น้ำ เพื่อเร่งดำเนินการตามมาตรการ

Author by 7/01/16No Comments »

thainews180  จังหวัดเชียงใหม่ สรุปสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเร่งดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2558/2559

นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ขณะนี้มีน้ำเฉลี่ยสะสมในแม่น้ำปิง 267.5 ล้านลูกบาศก์เมตร น้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 84 สำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ปริมาณน้ำปัจจุบัน 73.55 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 27.76 ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 63.55 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 23.98 เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปริมาณน้ำปัจจุบัน 30.81 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 11.72 ปริมาณน้ำที่ใช้การได้ 16.81 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 6.39 ขณะที่สถานีสูบน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค และการประปาท้องถิ่นสามารถทำการสูบน้ำได้ตามรอบเวรการส่งน้ำของแหล่งน้ำต้นทุนในแต่ละพื้นที่

สำหรับพื้นที่มีน้ำน้อย ชลประทานเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้การทำนาแบบใช้น้ำน้อย 6 อำเภอ ได้แก่ ดอยหล่อ สันกำแพง พร้าว สันทราย สันป่าตอง และแม่ริม โดยดำเนินการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน หรือพืชใช้น้ำน้อย 3 อำเภอ 7 ตำบล 10 โครงการ เกษตรกร 1,071 คน รวมถึงได้ดำเนินการจัดแผนด้านการเกษตรอื่น ๆ และนอกภาคการเกษตร จำนวน 17 อำเภอ 85 โครงการ เกษตรกรจำนวน 7, 946 คน ซึ่งอยู่ในระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการตามแผนพัฒนา อาชีพเกษตรกรระดับชาติ พร้อมกันนี้ สำนักชลประทานที่ 1 ได้ดำเนินโครงการ “ฝากน้ำกิ๋น น้ำใจ๊ ฮื้อหมู่เฮาจาวเจียงใหม่” โดยสูบน้ำจากคลองสายใหญ่ฝั่งแม่แตง เข้าไปเก็บไว้ในแหล่งน้ำ 5 แห่ง เพื่อสำรองไว้ใช้ยามวิกฤต  รวมปริมาณน้ำที่สูบสะสม 800,000 ลูกบาศก์เมตร.