หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

เชียงใหม่-กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และภาคีเครือข่าย

จัดเสวนา’’กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 1 ที่ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในหัวข้อ “คนสมดุล ป่าสมบูรณ์” ตัวแทนภาคประชาชน  ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอพร้าว   และตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียง  อำเภอแม่สรวย ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายกว่า 300 คนที่มีพื้นที่ทำกินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ.ศรีลานนา เข้าร่วมเวที

เสวนา กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 1 ที่ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในหัวข้อ “คนสมดุล ป่าสมบูรณ์”  ที่หอประชุมเอื้องพร้าว โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว ที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กับอำเภอพร้าว , โครงการคนพร้าวรักษ์ป่า และโครงการธรรมชาติปลอดภัย เครือเจริญโภคภัณฑ์ และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันจัดขึ้น

โดยมีนายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 (เชียงใหม่) เป็นประธานโดยมี ศิลปินรับเชิญ เก่ง ธชย ประทุมววรรณ พรีเซนเตอร์โครงการได้ร่วมร้องเพลงเปิดตัวโครงการ  และคุณชิ สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ ชาวปกาเกอะญอ บรรเลงเตหน่ากูขับกล่อมผู้ที่เข้าร่วมการเสวนา ก่อนการเปิดเวที

ซึ่งผู้ร่วมการเสวนาครั้งนี้มี  นายกริชสยาม คงสตรี  ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) , นายประมวล ขันธะทง  ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) , นายอัจฉริยะ ลายประวัติ  ผอ.ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สบอ.16 (เชียงใหม่) , นายวัชระ กุลเพชรประสิทธิ์ กลุ่มงานกฎหมาย สบอ.16(เชียงใหม่) , นายภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา , นาย ณัฐกุล ขันทะสอน ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา , ร้อยตำรวจโท นคร ปัญญาทิพย์  ประธานที่ปรึกษาชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.พร้าว , ท่าสพระครูวรวรรณ วิวัตน์ ดร. เจ้าคณะตำบลโหล่ง อ.อำเภอพร้าว ประธานโครงการคนพร้าวรักษ์ป่า, ผศ.ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 

 สำหรับการเสวนาได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ  พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562/พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562, การสำรวจการครอบครองที่ดินและการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดใหม่ทดแทนได้ของราษฎรในเขตอุทยานแห่งชาติ การสร้างภาคีเครือข่ายในการจัดทำแผนการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16  เปิดเผยว่า การจัดเสวนาครั้งนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์ สัญจรเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลอดจนถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมทั้งเครือข่ายทั้ง วัด และโรงเรียน ชุมชนเพื่อให้รับรู้ในการบริหารจัดการป่าอนุรักษ์เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งต่างๆ ดำเนินการตาม  พ.ร.บ. ใหม่ ของอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562  และ พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562  ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงวัตถุประสงค์ว่าเป็นอย่างไร เพื่อลดความขัดแย้ง สร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันได้ระหว่างเจ้าหน้าที่กับชาวบ้าน โดยการน้อมนำศาตร์พระราชาตามแนวพระราชดำริให้กับอยู่กับป่าร่วมกันอย่างยั่งยืน ซึ่งการปรับปรุงพ.ร.บ. ฉบับนี้เป็นการให้สิทธิทำกิน แต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์ซึ่งเป็นการจัดระเบียบสิทธิ์ของประชาชนที่อยู่ในป่าทั้งในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หรือขอบป่า และรอบๆผืนป่า เพื่อเข้าถึงพื้นที่นั้นๆโดยมีกฎระเบียบการใช้ร่วมกัน

ขณะเดียวกัน นายวราวุธ ศิลปอาชา   รมว.ทส. ได้มอบนโยบายในการทำงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีการยกระดับคุณภาพในการทำงาน ด้วยการวางเป้าหมายให้สั้น และวัดผลได้ เพื่อทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยมีศักยภาพที่ดีขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ รวมถึงได้เน้นย้ำการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนงานต่างๆ และให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์งานที่ได้ทำ โดยจะทำอย่างไรที่จะให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสนใจงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการทำงานแบบ ทส.ยกกำลัง2 บวก4โดย บวกที่1 คือยกย่องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การน้อมนำแนวทางพระราชดำริ มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน บวกที่2 คือการมีส่วนร่วมของประชาชน บวกที่3 คือการแสวงหาความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการเพิ่มศักยภาพการทำงานอยู่เสมอและบวกที่4 คือมีหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน ซึ่งขอให้นำทุกสิ่งมารวมเป็น ทส.หนึ่งเดียว มาร่วมมือกันในการทำงาน เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ

ซึ่งหลังจากการเสวนาแล้วได้มีการลงพื้นที่บ้านป่าตึงงาม อำเภอเชียงดาวช่วยกันร่วมกันทำแนวกันไฟป่า เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่ด้วยหลังจากพื้นที่อำเภอเชียงดาวเมื่อปีที่ผ่านมานั้นเกิดไฟป่าจนทำให้พื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติเสียหายจำนวนมากและยังมีสัตว์ป่าล้มตายด้วย