หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

เปิดสถานีจ่ายก๊าซไบโอมีเทน แห่งแรกของประเทศไทย

                ส่องโลกรศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มอบถังบรรจุก๊าซไบโอมี เทน แก่ชาวบ้านโรงวัว ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้แทนแก๊ส แอลพีจี ณ สถานีจ่ายก๊าซไบโอมีเทนบ้านโรงวัว อ.สันป่าตอง เมื่อวันที่ 6 ส.ค.นี้.

สถาบันพลังงาน มช.สนับสนุนชาวบ้านโรงวัว สันป่าตอง สนองนโยบายคืนความสุขสู่ชุมชนบริหารจัดการตนเอง ใช้ก๊าซหุงต้มราคาถูกกว่าก๊าซ แอลพีจี.ปลอดกลิ่นจากมูลไก่ไม่รบกวนชาวบ้าน

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗  รองศาสตราจารย์ประเสริฐ   ฤกษ์เกรียงไกร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(สถาบันพลังงาน มช.)ได้ทำการคิดค้นวิจัยและผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด(ชีบีจี.)โดยการนำก๊าซชีวภาพมาปรับปรุงและพัฒนากำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์,ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และความชื้น ออกจากก๊าซชีวภาพ จนได้ก๊าซไบโอมีเทน(ชีจีบี.)ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่าก๊าซ เอ็นจีวี.นำมาใช้กับรถยนต์ได้และเป็นก๊าซหุงต้มแทนก๊าซ แอลพีจี.ได้ในราคาถูก

สถาบันพลังงาน มช.ได้ร่วมบริษัทรวมพรมิตรฟาร์มจำกัด เลี้ยงไก่ไข่จำนวนประมาณ ๑ แสนตัว จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานเพื่อทดแทนก๊าซปิโตรเลียมเหลวในเชิงพาณิชย์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จำนวนประมาณ ๗ ล้านบาท ผลิตแก๊สจากมูลไก่ของบริษัท ส่งท่อมายังเครื่องแยกแก๊ส ส่วนมูลไก่ที่เหลือจะขายเป็นปุ๋ยให้แก่เกษตรกร และเป็นการลดกลิ่นเหม็นจากมูลไก่และไม่มีแมลงวัน ขณะนี้ได้ทำการวิจัยและติดตั้งเครื่องแยกก๊าซและบรรจุก๊าซ ที่บริเวณบ้านโรงวัว หมู่ ๑ ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และทำการส่งมอบให้ นายสุเมธ กิ่วคำ ผู้ใหญ่บ้านโรงวัว, ประธานกรรมการโครงการแก๊ส ชีจีบี.บ้านโรงวัว พร้อมกับเปิดงานชุมชนยิ้ม เซย์โน LPG มช.ส่งก๊าซหุงต้ม CBG คืนความสุข ชุมชนบริหารจัดการเอง

รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร กล่าวว่าเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการวิจัย อุปกรณ์ถังบรรจุก๊าซให้แก่ชุมชนยังมีราคาแพงมาก ๑ ถังจะบรรจุได้ประมาณ ๗ กิโลกรัม ครึ่ง คิดราคาก๊าซ กก.ละ ๑๒ บาท ในขณะที่ราคาก๊าซ แอลพีจี.หุงต้ม ราคา กก.ละ ๒๔.๘๒ บาท ถูกว่าประมาณ ครึ่ง ปัจจุบันมีครัวเรือนเข้ามาร่วมโครงการประมาณ ๒๐๐ ครัวเรือน แต่ถังบรรจุก๊าซมี ๘๐ ถัง ยังไม่เพียงพอต่อชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ ในอนาคตจะได้เสนอโครงการต่อท่อก๊าซ จากสถานีจำหน่ายก๊าซไปสู่บ้านเรือนประชาชนเลยไม่ต้องนำถังมาบรรจุที่สถานี สถานีแห่งนี้เป็นสถานีจ่ายก๊าซแห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดทำในเชิงพาณิชย์ขายให้แก่ประชาชน

นายสุเมธ กิ่วคำ ผู้ใหญ่บ้านและประธานกรรมการโครงการแก๊ส ชีบีจี.บ้านโรงวัว กล่าวว่าก๊าซที่มอบให้ราษฎรนี้เนื่องจากถังยังมีไม่เพียงพอจะต้องให้ชาวบ้านหมุนเวียนกันใช้ และจะขายก๊าซถังละ ๑๒๐ บาท ชุมชนจะเก็บไว้บริหารจำนวน ๗๐ บาท และอีก ๕๐ บาทให้บริษัทรวมพรมิตรฟาร์ม เพื่อเป็นค่าจ้างเจ้าหน้าดูแลเครื่องแยกแก๊สและค่าไฟฟ้า ซึ่งเป็นที่พอใจของราษฎรและขณะนี้มีชาวบ้านมาเข้าร่วมโครงการมากเพิ่มขึ้น และยังไม่กลิ่นเหม็นจากมูลไก่และหมดปัญหาเรื่องแมลงวันรบกวนด้วย.