หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

เผยแผนปฏิบัติการงาช้างฯ ยังคงต้องทำต่อเนื่อง

Author by 28/01/16No Comments »

thainews180    คณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ ประจำประเทศไทย ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์   ตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙อย่างต่อเนื่อง

นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ประจำประเทศไทยกล่าวถึงรายละเอียดแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ว่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้จัดทำร่างแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พร้อมพิจารณาจากคณะกรรมการอนุสัญญาฯ เรียบร้อย โดยยังคงมีกิจกรรมหลัก ๖ หมวด ได้แก่ หมวดการออกระเบียบและกฎหมาย หมวดการพัฒนา / ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล หมวดการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย หมวดการศึกษาวิจัยและการเสริมสร้างศักยภาพ หมวดการประชาสัมพันธ์ที่เน้นการเสริมสร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงางานช้าง การซื้อขายงาช้าง รวมถึงผลกระทบของการค้างาช้างอย่างผิดกฎหมาย การขอความร่วมมือจากร้านค้าติดป้ายแจ้งเตือนผู้ซื้อ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ทราบว่าไม่สามารถนำงาช้างและผลิตภัณฑ์ออกนอกราชอาณาจักรไทย และแจ้งเตือนผู้ซื้อชาวไทยเพื่อทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ช้างต่อสาธารณชน ด้วยการลด ละเลิกการบริโภคงาช้าง โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สำหรับหมวดสุดท้าย ได้แก่ หมวดการติดตามและประเมินผล เพื่อรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริหารอนุสัญญา  CITES ครั้งที่ ๖๖ ซึ่งกำหนด ระหว่างวันที่ ๑๑- ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสร่วมรณรงค์ไม่ซื้อ ไม่ขาย และมีงาช้างในครอบครอง.