หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

เหมืองแม่เมาะประกาศเกียรติคุณ ทีมนักประดิษฐ์ที่มีผลงานระดับโลก

Author by 13/01/16No Comments »

เหมืองแม่เมาะ ประกาศเกียรติคุณฯ                เมื่อเร็วๆนี้ที่ห้องประชุม M.1 อาคารที่ทำการเหมืองแม่เมาะ นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.แม่เมาะ ลำปาง ได้มอบเหรียญเงินและใบประกาศเกียรติคุณให้กับทีมนักประดิษฐ์เหมืองแม่เมาะ รวม 10 คน ที่ได้สร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก จากผลงานระบบสูบน้ำแบบอนุกรมต่างระดับแบบอัตโนมัติ 3 Stage ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับ กฟผ.เหมืองแม่เมาะ

                โดยได้รับรางวัลเหรียญเงินและใบประกาศเกียรติคุณสิ่งประดิษฐ์นานาชาติในงาน Seoul International Invention Fair (SIIF 2015) ที่สาธารณรัฐเกาหลี ผู้ช่วยผู้ว่าการฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนนักประดิษฐ์ของเหมืองแม่เมาะ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้ นอกเหนือจากการประกวดฯ สิ่งที่นักประดิษฐ์ได้รับคือ ประสบการณ์ ได้พบเห็นเพื่อนๆ นักประดิษฐ์จากประเทศต่างๆ จะทำให้ทราบแนวคิดและสามารถนำไปพัฒนานวัตกรรม   รวมถึงการได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษไปด้วย ประโยชน์ที่ได้ในครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ นักประดิษฐ์ได้นำไปปรับปรุง พัฒนางานนวัตกรรมของเหมืองแม่เมาะต่อไป

สำหรับทีมนักประดิษฐ์ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานสังกัด กองบำรุงรักษาไฟฟ้า  และ กองโรงงานฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ประกอบด้วย นายจักรพงค์  กันทากาศ หัวหน้าแผนกซ่อมและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ  นายวสันต์  อินใจ วิศกรระดับ 8 แผนกบำรุงรักษาไฟฟ้าเครื่องจักรกล นายจำลอง  สิทธิกุล ช่างระดับ 7 แผนกบำรุงรักษาไฟฟ้าเครื่องจักรกล นายวีระเดช   ทรัพย์ครุฑ ช่างระดับ 7 แผนกบำรุงรักษาไฟฟ้าเครื่องจักรกล นายธรรมนูญ   ธิอุด ช่างระดับ 7 แผนกซ่อมและติดตั้งเครื่องสูบ นายนพดล  บุญรักษา ช่างระดับ 7 แผนกซ่อมและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ  นายสุพจน์  สีตาบุตร ช่างระดับ 7 แผนกซ่อมและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ นายเทอดศักดิ์  ทิพยะจันทร์ ช่างระดับ 6 แผนกบำรุงรักษาไฟฟ้าเครื่องจักรกล นายมานพ  ฟูทำ ช่างชำนาญการระดับ 4 แผนกบำรุงรักษาไฟฟ้าเครื่องจักรกล และนายมรุต เขื่อนเพ็ชร์ ช่างระดับ 4 แผนกซ่อมและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ.