หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

แก้ไขคลองแม่ข่าเน่า ระดม 3 อำเภอลงมือ

Author by 13/11/14No Comments »

2        ปัญหาคลองแม่ข่าเน่า พูดกันมานานร่วม 50 ปีแล้ว เพราะคลองสายนี้ไหลผ่านชุมชนเมืองที่หนาแน่น โดยชุมชนและสถานประกอบการต่าง ๆ ตลอดรายทาง และการวางท่อระบายน้ำเน่าเสียต่างผลักลงไปในคลองทั้งสิ้น นอกจากนั้นตลอดริมสองฝั่งคลองยังมีการบุกรุก ปลูกสร้างที่อาศัยอาศัย จนถึงห้องสุขาอยู่ใกล้คลอง ผลจึงทำให้สภาพคลองเน่าเสียหมักหมมมานาน แม้ว่าเทศบาลนครเชียงใหม่จะเคยทำโครงการขุดลอก ระบายน้ำใหม่จากแม่น้ำปิงขึ้นมาไล่น้ำเสีย และการรณรงค์ไม่ให้ทิ้งของเสีย ขยะมูลฝอย เศษวัสดุต่างๆลงไป ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จะเห็นว่าบางชุมชนโยนที่นอนเก่าผืนใหญ่ โต๊ะตู้เตียงชำรุดลงไปในคลองราวกับว่าเป็นแหล่งกำจัดขยะอีกด้วย

มีการระดมความร่วมมือแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอีกครั้งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาและแก้ไขคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ ที่โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนผ่านมา มีผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็นราว 300 คน หวังจะบูรณาการความร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการเน่าเสียของคลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่อง และไม่ให้เป็นเรื่องของเทศบาลนครเชียงใหม่เท่านั้น เพราะคลองแม่ข่าเริ่มต้นจาก อ.แม่ริม ผ่านอ.เมือง ก่อนจะส่งน้ำเน่าลงไปยัง อ.หางดง จึงต้องแก้ไขไปพร้อมกัน

ผวจ.เชียงใหม่ เห็นว่าต้องร่วมกันระดมความคิดเห็นในการจัดการคลองแม่ข่าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการทำแผนพัฒนาคลองแม่ข่า จนเกิดผลเป็นที่น่าพอใจบ้างแล้วโดยผันน้ำจากคลองชลประทานเข้ามาไล่น้ำแต่ แต่ต้องดำเนินการต่อไปเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ถือเป็นความจำเป็นของจังหวัดเชียงใหม่ในการเตรียมพร้อมเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว ศูนย์กลางอาเซียน ศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศและด้านอื่น ๆ จะต้องทำให้คลองแม่ข่าสดใสขึ้นมา สำหรับแนวทางนั้นได้มีการวางแผนแม่บทในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า 3 ช่วง ได้แก่ ต้นน้ำ อ.แม่ริม กลางน้ำ อ.เมือง และเทศบาลนครเชียงใหม่ ปลายน้ำ อ.หางดง

จากที่ประชุมข้างต้น พอสรุปว่าต่อไปนี้พื้นที่ใดสามารถทำอะไรได้ก็ให้รีบทำทันที โดยไม่ต้องรองบประมาณ ทั้งเรื่องการบุกรุก และการปล่อยน้ำเสียลงไป  รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกให้กับคนที่ใช้ประโยชน์จากคลองแม่ข่า ผู้อยู่อาศัย ให้ช่วยกันรักษาความสะอาดคลองแม่ข่า การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สร้างความเป็นเจ้าของคลองแม่ข่า และให้ความรู้ความเข้าใจร่วมกัน ส่วนมาตรการสุดท้ายเป็นการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ เช่น การออกเทศบัญญัติ กฎหมายผังเมือง และสาธารณสุข เป็นต้น ดังนั้น นับจากนี้ไปคงจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของคลองแม่ข่าดีขึ้น แต่หากยังเหมือนเดิมก็หมายถึงยังผู้รับปากรับภารกิจไปแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลย.