หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

แม่โจ้เร่งวิจัยพลังงานทดแทน ตั้งโรงสีข้าวถุงพลังงานอาทิตย์

Author by 1/12/14No Comments »

จำเนียร ยศราช       ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า ตามวิสัยทัศน์ และความมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นอกจากจะไปสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการเกษตร และยึดตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้มากที่สุดแล้ว ยังจะเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตคือมีการเกษตรเป็นรากฐานของสภาพแวดล้อม และสังคมที่ดีอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน สำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้กำลังสนับสนุนการวิจัยเรื่องพลังงานทดแทน ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญและสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยอยู่แล้ว โดยเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2557 ก็ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาพลังงานทดแทน นำร่องสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวอีกครั้งหนึ่ง โดยมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมงาน

ในพิธีลงนามข้อตกลงดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับบริษัท ไทยเอเยนซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด เตรียมศึกษาวิจัย พัฒนาพลังงานทดแทน นำร่องสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ซึ่ง ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ดร.สมศักดิ์ ถนอมวรสิน ประธานกรรมการบริษัท ไทยเอเยนซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้แทนลงนาม สำหรับโครงการที่ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันในการศึกษาวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทน นำร่องไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว มีจำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการโรงสีข้าว โดยมอบข้าว ไซโลเก็บข้าว และเครื่องบรรจุข้าวใส่ถุงพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชุมชนและหมู่บ้านขนาดย่อม 2.โครงการเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร และ 3.โครงการน้ำมันไฮดรอลิคชีวภาพ (Biodegradable Hydraulic Oil) วิจัยการผลิตน้ำมันไฮดรอลิคจากปาล์มน้ำมัน ทั้งนี้ จะมีการคัดเลือกชุมชนหรือหมู่บ้านเข้ามาร่วมโครงการในเร็ว ๆ นี้ต่อไป.

อนึ่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปัจจุบันมีวิทยาลัยพลังงานโดยมี ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี เป็นผู้อำนวยการ นอกจากมีกระบวนวิชาการให้นักศึกษาแล้ว ยังร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และชุมชนต่าง ๆ ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนทุกด้าน อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำตกผลิตกระแสไฟฟ้า บ่อเลี้ยงปลาพลังงานแสดงอาทิตย์ ไบโอแก๊ส เตาพลังงานชีวมวล และการปลูกพืชพลังงานทดแทน ซึ่งทั้งหมดเป็นหลักสูตรการเรียน และเป็นฐานเรียนรู้ให้แก่หนาวยงาน เกษตรกร และชุมชนได้เข้าศึกษาเรียนรู้ด้วย.