หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

EDRI ส่องโลกพลังงาน “ชุมชนยิ้ม เซย์โน LPG ! มช.ส่งก๊าซหุงต้ม CBG คืนความสุข ”

รูปส่องโลกชุมชนยิ้ม เซย์โน LPG !

มช.ส่งก๊าซหุงต้ม CBG คืนความสุข

 ชุมชนบริหารจัดการเอง

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สถาบันพลังงาน มช.) ร่วมสนองนโยบายคืนความสุขสู่ประชาชน กำหนดจัดโครงการส่งมอบสถานีต้นแบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ให้กับชุมชนบ้านโรงวัว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30-12.00 น.  เพื่อปูแนวทางพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเน้นให้ชาวบ้านพึ่งพาตนเองในการร่วมกันดำเนินการบริหารจัดการพลังงานทดแทน นำร่องหมู่บ้านปลอด LPG แห่งแรกในประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องจากสถาบันฯได้คิดค้นวิจัยในการดำเนินการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ซึ่งเป็นการพัฒนานำก๊าซชีวภาพมาปรับปรุงคุณภาพ โดยการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และความชื้นออกจากก๊าซชีวภาพ เพื่อให้ได้ก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG)  ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าก๊าซ NGV (Natural Gas for Vehicles) สามารถนำไปใช้สำหรับยานยนต์ และนำไปบรรจุถังสำหรับใช้ในภาคครัวเรือน เพื่อทดแทนก๊าซหุงต้ม (LPG) ซึ่งกำลังประสบปัญหาด้านราคา และมีแนวโน้มจะขาดแคลนในอนาคต  และ ขณะนี้ ทางสถาบันฯอยู่ระหว่างขอการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิจัยต่อยอดเพิ่มแนวทางขยายการนำก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ไปใช้ โดยผ่านระบบการขนส่งทางท่อที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย สามารถนำไปใช้ได้แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็สามารถใช้ก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ได้เช่นกัน

โดยสถานีผลิตและจ่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ที่สถาบันฯจะส่งมอบให้กับชุมชนบ้านโรงวัว ตั้งอยู่ที่ บริษัท รวมพรมิตรฟาร์ม จำกัด หมู่บ้านโรงวัว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่  เกิดจากความร่วมมือของสถาบันฯกับ บริษัท รวมพรมิตรฟาร์ม จำกัด ผ่าน “โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานเพื่อทดแทนก๊าซปิโตรเลียมเหลวในเชิงพาณิชย์” เพื่อศึกษาระบบผลิตก๊าซชีวภาพอัดสำหรับทดแทนก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้พลังงานในชุมชน จึงได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนบ้านโรงวัว ในการนำก๊าซ CBG ที่ได้ไปใช้ในภาคครัวเรือน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อก๊าซหุงต้ม (LPG) และนำไปสู่การใช้พลังงานอย่างพอเพียง สร้างความยั่งยืนในชุมชน ลดการพึ่งพาการนำเข้าก๊าซ LPG จากต่างประเทศ

สำหรับ สถานีผลิตและจ่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ที่ บริษัท รวมพรมิตรฟาร์ม จำกัด เป็นการนำก๊าซชีวภาพซึ่งเกิดจากมูลไก่ของฟาร์ม มาผ่านกระบวนการของเทคโนโลยี Water Scrubbing หรือแบบวิธีดูดซึมด้วยน้ำที่ความดัน 4 บาร์ สามารถผลิต CBG ได้ถึง 420 กิโลกรัม/วัน หรือ 153,300 กิโลกรัม/ปี โดยมีค่าใช้จ่ายในการผลิต  12 บาทต่อกิโลกรัม สามารถมาทดแทนก๊าซหุงต้มได้ คิดเป็นมูลค่าถึง 3,300,000 บาท/ปี (คิดที่ราคา LPG 24.82 บาทต่อกิโลกรัม) และจากการทดสอบก๊าซ CBG พบว่ามีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับก๊าซ LPG สามารถใช้ทดแทนกันได้เป็นอย่างดี

จากผลการดำเนินการดังกล่าว ชาวบ้านจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์จากก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) จึงร่วมกันดำเนินการสานต่อโครงการฯดังกล่าวต่อจากสถาบันฯ โดยได้จัดตั้งคณะกรรม การดำเนินการบริหารจัดการสถานีผลิตและจ่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) โดยเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการจัดการบริหารทั้งกระบวนการ มีการกำหนดกฎระเบียบสำหรับผู้ใช้ก๊าซ มีทีมบริหารจัดการดูแลระบบ มีการจัดตั้งกองทุนบริหารก๊าซ CBG อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งนับเป็นการก้าวสู่การเป็นชุมชนที่มีการจัดการ บริหารพลังงานทดแทนด้วยตน เองอย่างยั่งยืน นำร่องเป็นหมู่บ้านปลอด LPG แห่งแรกของประเทศไทย

ทั้งนี้สถาบันฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการใช้พลังงานทดแทนของชุมชนดังกล่าว จึง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแนวทางการพึ่งพาตนเองในด้านพลังงานทดแทนให้แก่ชาวชุมชนบ้านโรงวัว ทำให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีก๊าซ CBG ใช้ทดแทนก๊าซ LPG  ซึ่งถือเป็นการคืนความสุขสู่ประชาชนอย่างยั่งยืน ทำให้ชาวบ้านมีพลังงานทดแทนที่สะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในสภาวะที่เศรษฐกิจยังไม่มั่นคงในขณะนี้  สถาบันฯจึงได้กำหนดโครงการส่งมอบสถานี CBG ให้กับชุมชนบ้านโรงวัวอย่างเป็นทางการ ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557  รศ.ประเสริฐ ฯ กล่าวทิ้งท้าย.