หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

ERDI รุกตลาดอาเซียน ชูวิสัยทัศน์สู่ AEC “เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ สู่ประเทศฟิลิปปินส์”

Author by 12/12/12No Comments »

โครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นโครงการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมมือกับ Alternaverde Corp. บริษัทตัวแทนจากประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีปศุสัตว์ ทั้งเรื่องอาหารสัตว์ และยารักษาโรค ซึ่งทางบริษัทได้เล็งเห็นว่าฟาร์มปศุสัตว์ในประเทศฟิลิปปินส์ยังขาดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยฟาร์มส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียจึงปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยตรง เกิดเป็นปัญหากระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งค่าพลังงานในประเทศยังสูงมาก ซึ่งค่าพลังงานไฟฟ้าสูงถึง 12 เปโซต่อหน่วย เมื่อเทียบเป็นเงินไทยประมาณ 8 บาท (1.5 เปโซ เท่ากับประมาณ 1 บาท)ซึ่งสูงที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน  ทาง Alternaverde Corp. จึงต้องการแก้ปัญหาด้วยการนำเทคโนโลยีที่สามารถจัดการกับน้ำเสียและสามารถผลิตพลังงานทดแทนได้ ซึ่งเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ดังกล่าวได้ก็คือ เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ

                Alternaverde Corp. จึงได้ขอความร่วมมือจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพในประเทศฟิลิปปินส์ โดยให้สถาบันฯ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพและทำการออกแบบพร้อมติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพในประเทศ โดยเลือกใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพแบบ CMU-CD (Chiangmai University Channel Digester) ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ออกแบบคิดค้นและทาง Alternaverde Corp. จะเป็นผู้ไปแนะนำเจ้าของฟาร์มเกี่ยวกับเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเอง หากเจ้าของฟาร์มสนใจทางสถาบันฯ จะเป็นผู้เข้าไปสำรวจออกแบบและคอยตรวจสอบความถูกต้องของการก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพ รวมถึงมีการอบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบก๊าซชีวภาพ เพื่อให้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเป็นที่แพร่หลายในประเทศฟิลิปปินส์ ต่อไป

ขณะนี้มีฟาร์มปศุสัตว์ในประเทศฟิลิปปินส์ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด4 ฟาร์ม แบ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงสุกรขนาดใหญ่ 3 ฟาร์ม และฟาร์มเลี้ยงไก่ขนาดใหญ่ 1 ฟาร์ม นอกจากนี้ยังมีโรงชำแหละแปรรูปไก่อีก 1 โรงงาน ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ และยังมีโครงการที่จะติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพขนาดเล็กเพื่อเป็นระบบสาธิตในมหาวิทยาลัยของประเทศฟิลิปปินส์เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักเทคโนโลยีและได้ฝึกปฏิบัติการ โดยขณะนี้ได้ออกแบบระบบ CMU-Micro CD เป็นระบบสาธิต และนำไปใช้จริงในฟาร์มขนาดเล็กที่มีสุกรหรือโคประมาณ 20-50 ตัวหรือไก่ประมาณไม่เกิน 1,000 ตัวซึ่งมีเป็นจำนวนมากในประเทศฟิลิปปินส์

โครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพในประเทศฟิลิปปินส์นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สถาบันฯได้ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับ AEC(Asean Economics Community) ในปี 2558ซึ่งจะเป็นปีที่ประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อเข้าไปเผยแพร่เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพของไทยให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นดังวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ “เพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในอาเซียน”.

โดย ณัฐกรณ์  โตวิเวก

วิศวกรสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มช.