หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

ERDI CMU สานฝัน SF ขอนแก่น สู่ Zero Waste เกษตรพลังงาน

SF BIOเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา  ผู้เขียนและทีมงานได้มีโอกาสเดินทางไปถ่ายทำ ระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (Compressed Biomethane Gas, CBG)ที่ บริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น โดยมี คุณประยุทธ ศรีวิโรจน์ เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท  ซึ่งทางบริษัทฯได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่อย่างครบวงจร โดยต่อยอดธุรกิจออกไปในอีกหลายรูปแบบ โดยทางคุณประยุทธ ได้จัดทำผังการเติบโตในธุรกิจของตนเองออกเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ เกษตรอาหารแปรรูป เกษตรบริการ เกษตรท่องเที่ยว ครัวอีสาน และที่พิเศษสุดที่ คุณประยุทธ ถือว่าเป็นการคิดการใหญ่เป็นเจ้าแรกของไทย นั่นคือ เกษตรพลังงาน

           คุณประยุทธเล่าให้ทางทีมงานฟังว่า เดิมที บริษัทฯเลี้ยงเฉพาะไก่ไข่เพื่อขายออกไปยังตลาด และต่อมาได้ต่อยอดธุรกิจออกเป็นสายต่างๆทั้งการแปรรูปอาหาร การให้บริการโรงแรม การบริการด้านเกษตรท่องเที่ยว การทำร้านอาหาร และแนวคิดต่อมา คือ แนวคิดที่ว่าจะทำอย่างไรให้ได้มากกว่ากำไร โดยทำให้ของเสียที่ได้จากธุรกิจต่างๆของตนเป็นศูนย์ (Zero waste) จึงคิดหาความรู้และรูปแบบการจัดการของเสียให้เกิดเป็นประโยชน์และไม่สูญเปล่า จนได้มารู้จักกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ สถาบันพลังงาน มช. (ERDI CMU) ได้แนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงไก่ ในโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงไก่ระยะที่ 1 ปี 2554 และนั่นจึงเป็นเสมือนจุดต่อยอดในส่วนของเกษตรพลังงานของบริษัทฯ โดยปัจจุบัน ศรีวิโรจน์ฟาร์มมีระบบก๊าซชีวภาพขนาด 8,000 ลูกบาศก์เมตร ในการรองรับมูลไก่เพื่อปั่นกระแสไฟฟ้าในฟาร์ม

นอกจากระบบก๊าซชีวภาพแบบเดิมแล้ว ทางบริษัทฯยังได้ต่อยอดการพัฒนาพลังงานในส่วนของฟาร์ม โดยได้ดำเนินการติดตั้งระบบ CSTR (ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน) โดยทางบริษัทฯได้ทำการเพาะปลูกหญ้าเนเปียร์ภายในฟาร์ม ซึ่งเป็นพืชพลังงานมากมูลค่า และใช้กวนผสมกับมูลไก่ให้ก๊าซชีวภาพเพิ่มมากขึ้น

และล่าสุดกับเทคโนโลยี CMU-CBG (ระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด) ซึ่งเป็นระบบที่นำก๊าซชีวภาพมาปรับปรุงคุณภาพ โดยการลดปริมาณก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์  ไฮโดรเจนซัลไฟ  และความชื้นออกจนมีปริมาณก๊าซมีเทนเพิ่มขึ้น มีคุณสมบัติเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ หรือ NGV  แล้วอัดลงถังที่แรงดัน 200 บาร์เกจ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ที่ทดแทนด้วยก๊าซ NGV  โดย CBG ที่ได้จะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ที่ใช้งานภายในฟาร์ม

จะเห็นได้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัท เอส เอฟ จำกัด นั้น คำนึงถึงการใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของกระบวนการมากที่สุด แม้แต่ของเสียจากทุกธุรกิจของบริษัทก็ไม่ปล่อยให้สูญเปล่า ดังแนวคิดของคุณประยุทธ ผู้บริหารบริษัทฯ ที่ต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ (Full Value) ของตนควบคู่กับการทำให้สูญเปล่าน้อยที่สุด (Zero Waste) โดยเลือกใช้บริการและขอคำปรึกษา จากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งสามารถช่วยบริษัทฯสานต่อแนวคิดด้านเกษตรพลังงานให้เป็นจริงและใช้ประโยชน์ได้อย่างครบวงจร

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ดำเนินกิจการฟาร์มปศุสัตว์ ธุรกิจอุตสาหกรรมตลอดจนธุรกิจด้านพลังงาน ที่ให้ความสำคัญในการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อลดปัญหามลภาวะ และเพิ่มปริมาณการผลิตพลังงาน เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนพลังงาน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-2007-9 ต่อ 310,311 หรือศึกษารายละเอียดโครงการที่ www. erdi.cmu. ac.th โดยทางสถาบัน ฯ ให้บริการเป็นที่ปรึกษาเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มปศุสัตว์ ก๊าซชีวภาพจากจากพืชพลังงาน (CMU-CSTR) ระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CMU-CBG)   ตลอดจนพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆอีกด้วย.