หน้าหลัก » ข่าวสิ่งแวดล้อม - พลังงาน

Pea เปิดใหม่โรงไฟฟ้าพลังน้ำ มิตรกับสิ่งแวดล้อมบ้านขุนแปะ

Author by 15/02/16No Comments »

ไฟฟ้า             เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านขุนแปะ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เป็นประธาน นาย กฤษณ์ ธนาวณิช รอง ผวจ.เชียงใหม่ร่วมพิธี นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผอ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ กล่าวรายงานการโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านขุนแปะ ตามแผนงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งสนองนโยบายรัฐบาล พัฒนาระบบไฟฟ้าให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าที่รวดเร็วมีมาตรฐาน ให้บริการพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการส่งเสริมงานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับชุมชนในการใช้พลังงานทดแทนภายในประเทศ

โครงการนี้ PEA สนับสนุนทุนวิจัยแก่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ในการศึกษาวิจัยตามโครงการ “การออกแบบและพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องกังหัน สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กของ กฟภ.” วงเงิน 12 ล้านบาท เพื่อสร้างและติดตั้งเครื่องกังหันพลังน้ำประสิทธิภาพสูงติดตั้งในพื้นที่บ้านขุนแปะ โดยใช้โรงไฟฟ้าพลังน้ำเป็นพื้นที่วิจัย รวมถึงปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้าและระบบควบคุมระยะไกลให้กับโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านขุนแปะ ให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบจำหน่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าทำให้ใช้ปริมาณน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่ถึงครึ่งของปริมาณน้ำที่ใช้กับระบบเดิมเพิ่มคุณภาพกระแสไฟฟ้าในพื้นที่บ้านขุนแปะ

โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านขุนแปะเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นแบบฝายน้ำล้น (Run Off River) โดยผันน้ำฝายเข้าถังพักน้ำและท่อส่งน้ำแรงดันก่อนเข้าอาคารโรงไฟฟ้า ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังน้ำซึ่งทำได้ทั้งแบบมีผู้ควบคุมและไร้ผู้ควบคุม โดยมีกำลังผลิตไฟฟ้าขนาด 90 กิโลวัตต์ การติดตั้งระบบควบคุมระยะไกลให้ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ ที่อยู่ จ. ลำพูน ตรวจสอบและควบคุมโรงไฟฟ้าบ้านขุนแปะได้โดยไม่ต้องส่งพนักงานมาดำเนินการในพื้นที่ กังหันน้ำแบบ Turgo Impulse มีประสิทธิภาพสูงผลิตโดยนักวิจัยไทยด้วยองค์ความรู้และเครื่องมือที่มีอยู่ภายในประเทศ  ซึ่งที่ผ่านมาจะนำเข้าจากต่างประเทศ สามารถฉีดน้ำแรงดันสูงจากท่อส่งน้ำเข้าสู่ด้านท้ายของกังหันอย่างรวดเร็ว ถ่ายทอดพลังงานในรูปแบบการหมุนของเพลาที่ติดตั้งเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบจำหน่าย จึงมีกำลังผลิต 384 เมกกะวัตต์ต่อปี.