หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพห่วงใย เบาหวานตาย 22 ความดัน 10 ต่อวัน

Author by 28/07/14No Comments »

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ       เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ที่ห้องเรือนคุ้ม โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ น.ต.น.พ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 ภาค ในหัวข้อเครือข่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายสุขศึกษาให้มีความรู้ และทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้วยการถ่ายทอดการเรียนรู้จากฐานการเรียนรู้ เทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การเสนอเรื่องเล่าดี ๆ จากประสบการณ์ของเครือข่ายสุขศึกษาทุกเขต รวมทั้งกิจกรรมการจัดกิจกรรมตลาดนัด และประกวดนิทรรศการผลงานดีเด่นและนวัตกรรมของเครือข่ายระดับภาค ผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาประกอบด้วยเครือข่ายสุขศึกษาจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช/โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป้าหมายการพัฒนา จาก 76 จังหวัด และผู้แทนจากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 เขต รวม 500 คน

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพคนไทยพบว่าอัตราการเจ็บป่วยของประชาชนด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น มีแนวโน้มสูงเป็นลำดับ จากสถิติข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2555 พบว่าผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน 7,749 ราย เฉลี่ยวันละ 22 คน ผู้เสียชีวิตจากโรคความดันโลหิตสูง 3,684 คน เฉลี่ยวันละ 10 คน และโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่า โรคมะเร็ง ปี 2554 มีผู้เสียชีวิต 61,082 คน เฉลี่ยวันละ 167 คน โดยองค์กรมอนามัยโลกได้ระบุว่าร้อยละ 63 ของสาเหตุการเสียชีวิตทั่วโลกมาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและร้อยละ 25 ของจำนวนนั้นเป็นการเสียชีวิตในประชากรกลุ่มอายุต่ำกว่า 60 ปี ซึ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้สำรวจพฤติกรรมสุขภาพคนไทยกลุ่มวันทำงานระหว่างมิถุนายน-กรกฎาคม 2557 คนไทยกลุ่มวัยทำงานมีพฤติกรรมเสี่ยงสูง โดยเฉพาะการบริโภคอาหารหวานและเค็มและมีพฤติกรรมการออกกำลังกายน้อย ดังนั้น จึงได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการปลูกฝัง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนให้ถูกต้องโดยเน้นพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย อารมณ์ บุหรี่ และสุรา และคาดหวังว่าจะส่งผลถึงการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการปลูกฝัง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเชิงบวกให้มากขึ้น.