หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

กาชาดช่วยเติมสุขผู้สูงอายุ ออกดูแลสุขภาพทุกพื้นที่

Author by 7/01/16No Comments »

200px-กาชาดไทย  สังคมเชียงใหม่กำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย และมีผู้พิการ ผู้ยากไร้เพิ่มขึ้น ขาดการดูแลเอาใจใส่ เหล่ากาชาดเชียงใหม่จัดโครงการ เยี่ยมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่ 25 อำเภอ

นางมลสุดา ชำนิประศาสน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า  เนื่องจากปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคผู้สูงวัยมีจำนวนเพิ่มขึ้นตามลำดับ  รวมทั้งผู้พิการและผู้ยากไร้มีไม่น้อยเช่นกัน ส่วนใหญ่เป็นบุคคลด้อยโอกาส  ขาดการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดโครงการกาชาดเยี่ยมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ยากไร้  เพื่อสอบถามปัญหา  ความต้องการและดูแลความเป็นอยู่ เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นอันดับแรก ก่อนที่จะให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน  จะมีการพิจารณาเป็นรายๆ ไป ตามความจำเป็น  และเป็นไปตามระเบียบของสภากาชาดไทย การเข้าไปพบประชาชนผู้ด้อยโอกาสถึงสถานที่อยู่ จะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ทำให้ผู้ด้อยโอกาสไม่รู้สึกว่าถูกสังคมทอดทิ้ง

การเข้าไปเยี่ยมถึงที่นอกจากจะได้พบเห็นสภาพที่แท้จริงแล้ว ยังได้ทราบถึงปัญหาของแต่ละคนที่มีความต้องการแตกต่างกัน จะทำให้สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาของบุคคลเหล่านั้นได้ถูกต้อง เช่น การเข้าไปดูแลด้านสุขภาพ อนามัย  และการสร้างอาชีพให้มีรายได้ช่วยตัวเอง โครงการนี้มีเป้าหมายดำเนินการประมาณ 750 คน  ในพื้นที่ 25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่  เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ธ.ค.2558 ถึงเดือน ก.ย.2559   ซึ่งเป็นเดือนสิ้นสุดงบ ประมาณ  ใช้งบทั้งสิ้น 650,000 บาท.