หน้าหลัก » ข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ข่าวสุขภาพ-อนามัย

กาชาดมส.จัดโครงการพัฒนาจิตอาสา ให้มีความรู้-เข้าใจอุดมการณ์-ภารกิจ

Author by 9/01/16No Comments »

กาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จัดโครงการพัฒนาจิตอาสา   อาสาสมัครสภากาชาดไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กาชาดไทย  นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่าการจัดโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทยเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 08.00 น. ที่ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทยของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีความรู้ความเข้าใจในอุดมการณ์กาชาด หลักการกาชาด ภารกิจสภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัด ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบกันอย่างแพร่หลาย

โดยกาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการตามนโยบายของสภากาชาดไทย ดำเนินการรณรงค์ให้ประชาชน ๗ อำเภอ แสดงความจำนงเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ในปี ๒๕๕๘

ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจิตอาสาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนสมัครเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย จำนวน ๕,๗๕๑ ราย.