หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

คณะเภสัชศาสตร์จัดมหกรรม ยาและสุขภาพใช้อย่างเหมาะสม

Author by 15/12/14No Comments »

n110_5           รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงว่า เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้เป็นกลุ่มที่เสียชีวิตมากที่สุดต่อปี โดยสาเหตุของการตายนั้น คือ โรคติดต่อไม่เรื้อรัง โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งโรคระบาด เชื้ออุบัติใหม่ และเชื้อดื้อยา รวมถึงการเปิดประชาคมอาเซียนทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการบริโภคยา สินค้า และบริการด้านสุขภาพ ซึ่งเห็นว่าผู้บริโภคยังมีความเสี่ยงสูงจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ และบริการที่ไม่เหมาะสม อันเนื่องมาจากการได้รับข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน การถูกสร้างค่านิยมที่ผิด การบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อน ทั้งยังอิทธิพลจากสื่อ ปัญหาการโฆษณาและการเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพ เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีสื่อสารทำให้ข้อมูลมีทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้อง บิดเบือน มีการโฆษณาเกินจริงจนถึงขั้นเข้าข่ายหลอกลวง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงร่วมกับเครือข่ายด้านสุขภาพ จัดงานมหกรรมยาและสุขภาพ ในหัวข้อ ทางเลือกสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาพ และการใช้ยาอย่างเหมาะสม พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ด้านยา สุขภาพ สมุนไพร การรู้เท่าทันสื่อและการคุ้มครองผู้บริโภค การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุที่มีความหลากหลายเป็นสหสาขาอาชีพ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ ผู้นำด้านสุขภาพในชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) กำหนดการจัดงานในวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานจะมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้มากมายผู้สนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ งานสื่อประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์  053-944342 หรือ 089-8506590 ทาง    e-mail : pharpost@gmail.com