หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

จัด“หมอฟันธรรมดาเพื่อคนพิเศษ” ทันตแพทย์ มช.มุ่งให้คนพิการมีสุข

Author by 27/11/14No Comments »

หมอฟันธรรมดา          เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร. ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาร่วมกับ รศ. ทพญ.พัชราวรรณ ศรีศิลปะนันทน์  ผู้บริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านทันตสาธารณสุข เปิดงาน “โครงการหมอฟันธรรมดาเพื่อคนพิเศษ” โดยกล่าวว่าศูนย์ความเป็นเลิศด้านทันตสาธารณสุขได้ร่วมกับสาขาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรถนะนักศึกษาทันตแพทย์และทีมทันตบุคลากรเพื่อการดูแลสุขภาพช่องปาก โดยตั้งชื่อให้เข้าใจง่ายว่า “โครงการหมอฟันธรรมดาเพื่อคนพิเศษ” ซึ่งได้รับงบประมาณการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และได้เริ่มโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 และจะสิ้นสุดเดือนกันยายน 2558

เนื่องจากพบว่าปัญหาสุขภาพช่องปากในคนพิการก็เหมือนกับคนปกติทั่วไป แต่ในคนที่มีความผิดปกติทางสมอง เช่น ออทิสติก ดาวน์ซินโดรม ดูแลตัวเองไม่ได้ การทำความสะอาดช่องปากอาจทำได้ไม่ดีเท่ากับคนปกติ ทำให้เกิดปัญหาเหงือกอักเสบและฟันผุมาก พอมาพบทันตแพทย์ก็มีปัญหาสุขภาพช่องปากมากแล้ว ถ้าเป็นเด็กที่พิการอาจจะไม่มีปัญหามากนัก เพราะมีทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะเด็กดูแลอยู่แล้ว แต่ผู้พิการทางสมองที่มีอายุมากขึ้น อาจมีปัญหาได้ ด้วยเหตุนี้การให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพช่องปากคนพิการจึงมีความสำคัญมาก จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเพื่อสร้างเครือข่ายของหมอฟันธรรมดาที่มีความเข้าใจ ความตระหนักในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้พิการหรือคนพิเศษ และเพิ่มความเท่าเทียม รวมถึงการเข้าถึงบริการทันตกรรม และการดูแลสุขภาพของผู้พิการหรือคนพิเศษ โดยเริ่มสร้างหมอฟันธรรมดาตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น

ในงานเปิดโอกาสให้ผู้พิการหรือคนพิเศษแสดงความสามารถทั้งการร้องเพลง และเต้น รวมถึงการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านภารกิจการจัดทำแผนที่สถานที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของผู้พิการ โดย ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนารถ จาติเกตุ เป็นวิทยากร กิจกรรมจิตอาสาเพื่อผู้พิการ โดย รศ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันท์ จัดประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมในผู้พิการให้นักศึกษาทันตแพทย์ โดย ผศ.ทพญ.ดร.ศศิธร ไชยประสิทธิ์ กิจกรรมการพัฒนาศูนย์สร้างความตระหนักในผู้พิการและผู้สูงอายุ โดย ทพญ.ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแลทันตสุขภาพในเด็กพิการจังหวัดเชียงใหม่โดย ทพ.พูลพฤกษ์ โสภารัตน์ การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อผู้พิการ โดย ทพญ.กันยารัตน์ คอวนิช  เป็นต้น.