หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

ผวจ.สุริยเร่งอำเภอช่วยผลักดัน ประชาชนประกันตนตาม ม.40

Author by 1/09/14No Comments »

thainews180        ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2557 ประจำเดือนสิงหาคม ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสุริยะ ประสาทบัณทิตย์  ผวจ.เชียงใหม่ ได้เป็นประธานมอบป้ายเคาน์เตอร์บริการเชิญชวนประชาชนสมัครใจเข้าสู่ระบบประกันตน ตามมาตรา 40 ตามโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ แก่นายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งมอบให้กับนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่

น.ส.ทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าจากการที่สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้รับมอบหมายให้รณรงค์ส่งเสริมให้แรงงนอกระบบ ซึ่งมีอาชีพอิสระ เช่น เกษตรกร ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ขับรถรับจ้าง ช่างเสริมสวย เป็นต้น ได้สมัครใจเข้าเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยจ่ายเงินสมทบเดือนละ 200 บาท รัฐบาลอุดหนุนเดือนละ 150 บาท เพื่อเก็บออมเป็นเงินบำนาญชราภาพ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ประชานชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน เพื่อการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้น กระทรวงแรงงานจึงประสานกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนการดำเนินงานประกันสังคมตามมาตรา 40 ทุกอำเภอ และให้กำหนดจุดพบปะและบริการงานประกันสังคมระดับอำเภอ หรืองานอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน โดยมอบหมายให้ปลัดอำเภอ หรือเจ้าหน้าที่ปกครอง เป็นผู้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อให้บริการ เป็นการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ทั้งนี้ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่จะมอบป้ายดังกล่าวให้แก่นายอำเภอนำไปติดตั้งที่ว่าการอำเภอทุกแห่งในจังหวัด เพื่อเป็นจุดสังเกตให้ประชาชน หากพบเห็นป้ายดังกล่าว และจะสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ตามสิทธิทุกอำเภอต่อไป.