หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

พบป่วยไข้เลือดออกที่อำเภอฮอด ฝางก็รุนแรงระบาดทั่ว 6 ตำบล

Author by 16/07/15No Comments »

ไข้เลือดออก     แม้ว่าฤดูฝนปีนี้ จะไม่มีฝนตกต่อเนื่อง  แต่ในหลายอำเภอก็มีฝนประปราย ซึ่งส่งผลให้เกิดการระบาดของยุงลาย ขณะนี้ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกบ้างแล้ว แพทย์จึงออกมาเตือนว่าช่วงฤดูฝนมีการระบาดของไข้เลือดออก พบพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มียอดผู้ป่วยถึง 60 คนเบื้องต้นยังไม่พบผู้เสียชีวิต  โดย น.พ.ชูพงศ์ แสงสว่าง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์ไข้เลือดออกในจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ต้นปี 2558 จนถึงปัจจุบัน พบมีผู้ป่วยจำนวน 454 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต สำหรับอำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด        คือ อำเภอฮอด (ตำบลบ่อหลวง) อำเภอแม่วาง (ตำบลดอนเปา) อำเภอดอยสะเก็ด (ตำบลสง่าบ้าน) อำเภอสันป่าตอง (ตำบลบ้านแม) อำเภอสะเมิง (ตำบลสะเมิงใต้) อำเภอแม่ริม (ตำบลริมใต้) และอำเภอฝาง (ตำบลแม่งอน)

ส่วนของอำเภอฝาง พบว่ามีผู้ป่วยขณะนี้จำนวนทั้งสิ้น 60 ราย และยังไม่พบผู้เสียชีวิต จากสถิติพบว่าเป็นกลุ่มเด็กที่มีอายุระหว่าง 6-14 ปีมากที่สุด และพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ขณะนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจำนวน 9 ราย ซึ่งอัตราของการแพร่ระบาดมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี เนื่องจากอากาศมีการเปลี่ยนแปลงและเข้าสู่ฤดูฝน ทั้งนี้ พื้นที่สีแดงในเขตอำเภอฝาง พบใน 6 ตำบล โดยบ้านปางควาย หมู่ที่ 6 ตำบลแม่งอน พบมากที่สุดจำนวนถึง 40 ราย ตำบลสันทรายจำนวน 14 ราย ตำบลแม่ข่าจำนวน 2 ราย ตำบลแม่สูนจำนวน 2 ราย ตำบลม่อนปิ่นและตำบลเวียงอย่างละ 1 ราย

ดังนั้น จึงฝากเตือนไปยังประชาชนในพื้นที่ ต้องช่วยกันตรวจสอบและกำจัดภาชนะแหล่งแพร่พันธุ์ของลูกน้ำยุงลายทุกๆ 7 วันหรือทุกวันศุกร์,ปิดภาชนะน้ำกินน้ำใช้ให้มิดชิด,ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง โล่ง สะอาดหรือใช้ทรายอะเบทในน้ำ เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยการตัดตอนวงจรชีวิตยุงลายต้นเหตุของการระบาดไข้เลือดออกร่วมกันต่อไป.