หน้าหลัก » ข่าวสุขภาพ-อนามัย

พยาบาลศาสตร์ร่วมรพ.สารภี ประชุมดันแผนอำเภอสร้างสุข

Author by 25/08/14No Comments »

สารภีสร้างสุข           ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า เมื่อวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลสารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และติดตามความก้าวหน้าของโครงการการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และระบบสุขภาพชุมชนอำเภอสารภี ในด้านข้อมูลภาวะทางสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การเฝ้าระวังโรค แหล่งในการให้บริการทางสาธารณสุข ตลอดจนสิ่งแวดล้อมตามสภาพความเป็นจริงทางภูมิศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้าใจ และเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ ต่อการกำหนดนโยบาย แผนงาน และการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมในภารกิจการส่งเสริมสร้างสุขภาพที่ดีในระดับครอบครัว และชุมชน

โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลสารภี และภาคีเครือข่ายท้องถิ่นจัดทำขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินการเป็นระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี (เดือนตุลาคม 2555 ถึง กันยายน 2558) เพื่อพัฒนารูปแบบและระบบกลไกในระบบบริการในระดับปฐมภูมิ และระบบสุขภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในระดับครอบครัว และชุมชนพัฒนาศักยภาพบุคคล และภาคีเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นระดับอำเภอ และภาคีเครือข่ายด้านวิชาการให้สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในระบบบริการปฐมภูมิ และระบบสุขภาพชุมชนสร้างกระบวนการเรียนรู้ องค์ความรู้ และนวตกรรมในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และระบบสุขภาพชุมชนระหว่างภาคีเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายให้ “สารภีเป็นอำเภอสร้างสุข” ต่อไป.